X
Julkaistu: 01.12.2022

Lujabetonille voitto vuoden Paalutustyömaa -kilpailussa

Vuoden 2022 Paalutustyömaaksi on valittu Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointi Metsä Fibren Kemin biotuotetehdas. Valinnan tärkeäksi kriteeriksi nostettiin eri osapuolien yhteistyönä tekemä huolellinen ennakkosuunnittelu ja -valmistelu sekä prosessien jatkuva kehittäminen.

Lujabetoni oli hankkeessa teräsbetonipaalutoimittajana toimittaen historiallisen suuren määrän paaluja haastavalle työmaalle. Paaluja toimitettiin noin 600 kilometriä, josta betonipaalua noin 450 kilometriä, mikä vastaa matkaa Kemistä Lahteen.

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre Oy rakentaa Kemiin uuden sukupolven biotuotetehdasta, joka valmistaa havu- ja koivusellua 1,5 miljoonaa tonnia vuodessa kartongin, pehmo- ja painopaperin sekä erikoistuotteiden raaka-aineeksi. Valmistuttuaan tehdas on pohjoisen pallonpuoliskon suurin puuta jalostava laitos. Uusi tehdas korvaa Kemin nykyisen tehtaan.

Biotuotetehtaan alueelle rakentuvat rakennukset perustetaan pehmeälle Kemijoen suistoalueelle tukevasti paalujen varaan ja perustuspaalujen kokonaismäärä onkin noin 600 km. Tästä betonisia lyöntipaaluja on noin 450 km, mikä tekee siitä yhden Suomen suurimmista paalutusprojekteista.

Paalutusurakan päätoteuttajana on toiminut KFS Finland Oy, jonka aliurakoitsijoina paalutustöissä ovat toimineet mm. Junttapojat Oy, Niskasen Maansiirto Oy ja Maanrakennus Jari Knuuttila Oy.

– Tätä projektia varten laajensimme paalutuotantoamme ja rakensimme uuden, Euroopan suurimpiin kuuluvan, paalunvalmistuslinjan Kärsämäen tehtaallemme. Tuotantolinjan 1 200 kilometrin vuosikapasiteetin turvin hallitsimme vaativat toimitukset, kertoo Lujabetonin betonituoteyksikön johtaja Tuomo Eilola. Toimitetut betonipaalut olivat tyyppiä RTB-300-16SR sekä RTC-350-16SR, jotka kestävät vallitsevat sulfaattirasitukset ja kantavuuden varmistamiseksi ne on varustettu kalliokärjillä.

Lyöntipaalutusurakka toteutettiin 11 paalutuskoneella, kahdessa työvuorossa ja viikonloppuja hyödyntäen. Lyöntipaalutusten osalta urakka on vastikään päättynyt ja tällä hetkellä viimeistellään enää porapaalujen osuutta.

Lujabetonilla on vahva osaaminen vastaavan suuruusluokan hankkeesta, sillä se toimitti teräsbetonipaalut vuonna 2017 käynnistettyyn, saman asiakkaan rakentamaan Äänekosken biotuotetehtaaseen.

– Äänekoski onkin toiminut meille oivallisena referenssinä vastaavan mittaluokan hankkeesta. Meillä on tarvittava tietotaito siitä, kuinka näin suuri paalutushanke organisoidaan, valmistetaan ja miten sen logistiikka hallitaan, kertoo Tuomo Eilola.

Vuoden 2022 Paalutustyömaan valinnan kriteerit
Hanke on erityisen iso ja logistisesti vaativa, betonisten lyöntipaalujen toimitusvauhti on ollut noin 33 paalukuormaa päivässä. Tällaisessa hankkeessa erityisesti rakennuttajan rooli aikataulutuksessa ja eri työvaiheiden yhteensovituksessa on ensisijaisen tärkeä, tämän vuoden 2022 Paalutustyömaan valinnassa kiinnitettiinkin erityisesti huomiota eri osapuolien yhteistyönä tekemään huolelliseen ennakkosuunnitteluun ja -valmisteluun sekä prosessien jatkuvaan kehittämiseen. On myös panostettu ajoissa suoritettuihin kattaviin pohjatutkimuksiin ja koepaalutuksiin, joiden tuloksia hyödyntäen paalutusurakan aikataulut on sovitettu hankkeen eri vaiheissa aluekohtaisesti siten, että paalutustyö ja paalutoimitukset on voitu hoitaa mahdollisimman tasaisella volyymillä, näin varmistaen paaluperustustöiden tehokas eteneminen ilman turhia odotuksia. Sujuvan toiminnan varmistamiseksi hyödynnettiin myös paalujen välivarastointia työmaalla. Hankkeessa noudatetaan tilaajan erittäin tiukkoja työturvallisuusvaatimuksia, joiden toteutumista myös on valvottu tarkasti.

Tuomariston valintapäätös perustui seuraaviin havaintoihin:

  • Korkean toimituskapasiteettivaatimuksen vuoksi ja riskien pienentämiseksi ennakkosuunnittelu ja tutkimukset on suoritettu kattavasti ja ajoissa hankkeen alkuvaiheesta lähtien.
  • Tilaaja, paalutusurakoitsija sekä paalutoimittaja ovat suunnitelleet ja kehittäneet toimitusketjua yhteistyössä, varmistaen tasaisen paalutus- ja toimituskapasiteetin. Kapasiteettikapeikot on tunnistettu ennakolta ja niihin on varauduttu suunnitelmallisesti.
  • Luottamuksen rakentaminen ja ylläpito eri osapuolten välille ja avoin sekä nopea tiedonkulku myös ongelmatilanteissa.
  • Esteettömät paalutusalueet – työt on koordinoitu yhdessä osapuolten kesken.
  • Työturvallisuusuudesta on huolehdittu tinkimättä, mutta on myös tunnustettu, että paalutustyön turvallisissa toteutusmenetelmissä on vielä kehitettävää.
  • Viestintä naapuruston asukkaille on hoidettu mallikelpoisesti.
  • Laadunvarmistus on hoidettu huolellisilla tarkemittauksilla, joissa on valvottu myös paalujen mahdollisia sivuttaissiirtymiä hankkeen aikana.
  • Tilaajavastuu ja harmaan talouden estäminen on tilaajalla yksi painopistealueista.

Valinnan suoritti Betoniteollisuus ry:n paaluvaliokunta, joka koostuu betonipaaluteollisuuden edustajista. Tuomariston puheenjohtajana toimi paaluvaliokunnan puheenjohtaja Reijo Mustonen.

Hankkeen toteuttajat
Tilaaja: Metsä Group / Metsä Fibre
Rakennuttaja: Fimpec Oy
Maanrakennusurakoitsija: Kreate Oy
Paalutusurakoitsija: KFS Finland Oy
Geosuunnittelija: Geobotnia Oy
Lyöntipaalujen toimittaja: Lujabetoni Oy

Yhteystiedot Lujabetoni Oy
Betonituoteyksikön johtaja Tuomo Eilola, tuomo.eilola@luja.fi, p. 044 585 2407

Kuva: Kemin biotuotetehtaan paalutustyömaalta

Julkaistu: 06.06.2024

Luja-yhtiöt tukee Itämeren suojelua

Luja-yhtiöt liittyi John Nurmisen Säätiön tukijaksi vuonna 2023. – Tämä yhteistyö on meille hyvin tärkeä, sillä se tukee säätiön arvokasta työtä Itämeren suojelemiseksi ja sen tulevaisuuden turvaamiseksi. Itämeren hyvinvointi on meille kaikille tärkeää, ja haluamme omalta osaltamme olla mukana varmistamassa sen säilymisen myös tuleville sukupolville, sanoo yksi Luja-yhtiöiden omistajista ja Luja-yhtiöiden hallituksen jäsen Mirja Vainikainen.

Lue lisää
Lisää uutisia