X

Lujat toimintatavat

Luja-yhtiöiden arvot ovat yhteisesti sovittuja ja aikojen kuluessa hioutuneita toimintaperiaatteita, jotka muodostavat yrityskulttuurimme pohjan. Lujat arvot eli Lujat toimintatavat ovat muokkautuneet jo yhtiön perustajan Feliks Isotalon ajoista lähtien yhteisiksi periaatteiksi, jotka yhdessä eettisten ohjeiden kanssa vahvasti määrittelevät toimiamme, päätöksiämme ja ratkaisujamme. Arvot ja eettiset ohjeet on tarkoitettu otettavaksi huomioon kaikessa toiminnassamme.

Lujien toimintatapojen ja eettisten ohjeiden noudattaminen ilmentää yritysvastuuta sekä jokaisen lujalaisen toiminnan ja työn tekemisen vastuullisuutta. Eettiset toimintatavat ja periaatteet tukevat myös kestävää kehitystä sekä yhtiön ja sen työpaikkojen jatkuvuutta. Lujan toiminta on vastuullista, laadukasta ja turvallista.

Arvojen ja etiikan toteutumista seurataan jatkuvasti Lujan vuosittaisissa henkilöstötutkimuksissa.

Liian suuria riskejä ja velkoja vältetään

Tulevaisuuden turvaaminen on yhtiössämme tärkeintä. Sen vuoksi emme ota liian suuriksi koettuja riskejä tai velkoja ja toisaalta tunnistamme riskit riskienhallinnan avulla. Liian suuri velkaantuminen tai riskiset urakat, hankkeet ja investoinnit voivat vaarantaa kannattavuuden sekä yrityksen jatkuvuuden. Myös arkipäivän työssämme vältämme turhaa riskinottoa, emmekä tingi työturvallisuudesta missään tilanteessa. Haluamme olla turvallinen työnantaja ja luotettava yhteistyökumppani.

Uudistumme ja kehitämme

Perusarvojamme ovat jatkuva kehittyminen ja uudistuminen, joita ohjaavat asiakkaidemme tarpeet ja heiltä saatu palaute sekä muutokset toimintaympäristössä. Jatkuva parantaminen on osa jokapäiväistä toimintaamme ja se edellyttää meiltä kaikilta sitoutumista kehittämiseen. Kannamme toiminnassamme vastuuta ympäristöstä ja maapallon säilymisestä tuleville sukupolville. Kunnioitamme kestävään kehitykseen liittyviä arvoja samalla kun vastuullisuus on osa kaikkea liiketoimintamme päätöksentekoa.

Johtamistapamme on osallistava

Jokaisen lujalaisen työpanos on tärkeä ja yhdessä toimien onnistumme. Arvostamme laadukasta esihenkilötyötä ja tiimityöskentelyä sekä omassa työssämme että toimiessamme asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Otamme vastuun toisistamme ja työyhteisöstämme. Vaalimme tasa-arvoisuutta, yhdenvertaisuutta, oikeudenmukaisuutta, keskinäistä luottamusta ja hyvää Lujaa ilmapiiriä emmekä hyväksy minkäänlaista syrjintää.

Asiakas on avainasemassa

Asiakas on liiketoiminnassamme avainasemassa ja koko toimintamme tähtää asiakastarpeiden täyttämiseen ja korkeaan asiakastyytyväisyyteen. Hoidamme ja vaalimme asiakassuhteitamme. Asiakas edellyttää meiltä hyvää palvelua, korkeaa laatua ja vastuullisuutta. Paras asiakaskokemus syntyy, kun kaikki tekevät parhaansa omassa työssään ja tuntevat vastuunsa asiakkaiden tyytyväisyydestä.

Tehokkuus ja kannattavuus on elinehtomme

Liiketoimintamme on oltava tehokasta ja kannattavaa, sillä se takaa yrityksen jatkuvuuden ja mahdollisuuden kehittymiseen. Kustannustietoisuus, tehokkuus ja työn sujuvuus ovat tärkeitä. Jokainen lujalainen voi vaikuttaa näihin omalla toiminnallaan.

Eettiset ohjeet

Lakien, säädösten ja sopimusten noudattaminen

Noudatamme kaikessa toiminnassa lakeja, asetuksia ja viranomaisten määräyksiä sekä meitä sitovia sopimuksia. Tarvittaessa pyydämme ennakkopäätöksen lain tulkinnasta ennen toimimista. Emme tee sopimuksia, joita emme voi noudattaa.

Työturvallisuus

Työturvallisuus on kaiken toimintamme perusta. Emme ota työskennellessämme työturvallisuusriskejä omasta emmekä muiden puolesta. Huolehdimme työympäristöstämme, työskentelytavoistamme ja työvälineistämme. Työpaikkamme pitäminen turvallisena ja siistinä on välittämistä sekä tärkeä tekijä työturvallisuuden edistämisessä ja tapaturmien ehkäisemisessä.

Ympäristö

Teemme päätöksemme ympäristöarvoja kunnioittaen ja luonnonvaroja säästäen. Pyrimme tekemään tuotteistamme ja toimintatavoistamme ekologisesti kestäviä.

Yhdenvertaisuus ja syrjintäkielto

Edistämme aktiivisesti työntekijöidemme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoisuutta.  Edistämme myös organisaatioidemme monimuotoisuutta. Emme hyväksy minkäänlaista työpaikoilla tapahtuvaa syrjintää tai asiatonta käytöstä (syrjintäkielto).

Suhtautuminen yhteistyökumppaneihin

Edellytämme yhteistyökumppaneidemme toimivan asettamiemme odotusten mukaisesti esimerkiksi työturvallisuudessa tai lakisääteisten velvoitteiden noudattamisessa. Yhteistyökumppaneihimme nähden toimimme myös itse rehdisti ja luottamuksen arvoisesti.

Lahjoituksista ja sponsoroinneista päättävät yhtiön hallitus ja yhtiökokous.

Suhtautuminen kilpailijoihin

Hyväksymme ainoastaan reilun kilpailun emmekä tee mitään lainvastaista kilpailua rajoittavaa yhteistyötä. Alan kehittämiseksi teemme yhteistyötä muiden alan toimijoiden kanssa esimerkiksi alan järjestöissä. Emme ota julkisesti kantaa kilpailijoiden asioihin tai kommentoi heidän toimintaansa.

Liikesalaisuudet

Vältämme kaiken sellaisen tiedon antamista, josta ulkopuoliset voivat päätellä liikesalaisuuksiin kuuluvia asioita. Tällaisia ovat esimerkiksi tekeillä olevat hankinnat, kilpailuihin osallistuminen tai tarjouskilpailujen hintataso.

Omat tarjoushintamme ja saamamme toimittajien ja aliurakoitsijoiden tarjous- tai sopimushinnat sekä sopimusten sisältö kuuluvat myös liikesalaisuuksien piiriin.

Sopimuksiin ja kaupantekoon liittyvät etuudet

Sopimusneuvotteluissa noudatetaan rehellisyyttä eikä niissä anneta totuudenvastaisia tietoja. Kaikessa sopimisessa noudatetaan tasapuolisuutta eikä ketään suosita tai syrjitä. Kaikki valinnat ja ratkaisut tehdään ainoastaan yhtiön etua ajatellen. Sukulaisuus, tuttavuus tai oma etu eivät saa koskaan olla ratkaisuihin vaikuttavana tekijänä.

Sellaisten etuuksien vastaanottamisesta tai antamisesta on pidättäydyttävä, jotka selvästi ylittävät tavanomaisena ja kohtuullisena pidetyn rajan. Toimittajilta ei missään tilanteessa pyydetä tai vaadita henkilökohtaisia etuja itselle tai muille.

Yrityksen laskutuksen kautta (eli ns. kauttalaskutuksella) ei saa ostaa tavaraa itselle siinäkään tapauksessa, että on vilpitön tarkoitus maksaa lasku itse. Maksajana ja laskutusosoitteena ei siis saa missään olosuhteissa olla yritys. Sama koskee myös yrityksen luottokorttien käyttöä.