X
Julkaistu: 16.02.2021

Lujan tulostiedote vuodesta 2020, Luja vuosi – myötätuulessa myrskyn keskellä

Lujatalo-konsernin, johon kuuluvat Lujatalo Oy sekä Lujabetoni Oy tytäryhtiöineen, liikevaihto nousi 755,5 miljoonaan euroon (705 miljoonaa euroa vuonna 2019). Kasvua tuli 7,1 % edellisestä vuodesta. Liikevoitto oli 39,6 miljoonaa euroa (29,2 miljoonaa euroa) ja liikevoittoprosentti oli 5,2 % (4,1 %). Konsernin omavaraisuusaste oli erinomaisella 54,7 %:n tasolla (51,2 %).

Lujatalo-konsernin lähipiiriyhtiö on Fescon Oy. Vaikka Fescon ei kuulu juridiseen konserniin, toimii se yhteisen Luja-brändin alla. Fesconin liikevaihto oli 29,8 miljoonaa euroa (27,9 miljoonaa euroa). Liikevaihdon kasvuprosentti oli 6,9 %. Liikevoittoa kertyi 2,7 miljoonaa euroa (2,1 miljoonaa euroa) ja liikevoittoprosentti oli 9,1 % (7,7 %).

Kaikkien Luja-yhtiöiden eli Lujatalon Oy:n, Lujabetoni Oy:n ja Fescon Oy:n yhteenlaskettu liikevaihto ennen konsernieliminointia oli 801 miljoonaa euroa (752 miljoonaa euroa) ja yhteenlaskettu liikevoitto oli 42,3 miljoonaa euroa (31,2 miljoonaa euroa). Luja-yhtiöiden henkilöstömäärä nousi 1736:een (1695).

Toimintaympäristö
Ennen koronakriisiä käynnistettyjen hankkeiden suuri määrä, työmaiden pysyminen auki sekä koko talouteen kohdistuneet laajat elvytystoimet kannattelivat rakentamista vuonna 2020.

Asuntorakentaminen selvisi vuonna 2020 ennakoitua paremmin koronaepidemian vaikutuksista ja uudisasuntotuotanto oli vilkasta etenkin pääkaupunkiseudulla. Kuluttajakysyntä oli odotettua vahvempaa.

Toimitilarakentamista kannattelivat edellisvuonna käynnistyneet hankkeet. Koronapandemian mukanaan tuoma epävarmuus toi toimitilahankkeiden aloituksiin varovaisuutta. Korjausrakentaminen supistui hiukan edellisvuoteen nähden ja myös julkisen rakentamisen volyymi jatkoi laskuaan. Teollisuuden rakentamisessa sitä vastoin rakentamisen hidastuminen loiveni.

Lujatalolla tuloksellista kasvua
Lujatalo Oy:n liikevaihto oli 578,7 miljoonaa euroa (536,4 miljoonaa euroa) ja se kasvoi 7,9 %. Liikevoitto oli 26,2 miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti oli 4,5 %.

 Lujatalon toimitusjohtaja Harri Savolainen:
”Lujatalossa tehtiin sen historian korkein liikevaihto sekä paras tulos. Yrityksen liikevaihto kasvoi 7,9 %. Pystyimme sopeuttamaan toimintatavat nopeasti viranomaisten koronaohjeistuksien mukaisiksi, mistä erityiskiitos kuuluu henkilöstölle, asiakkaille ja muille kumppaneille.”

Asuntorakentaminen oli vilkasta ja edellisvuosien tapaan se oli sijoittajavetoista, tosin myös kuluttajakauppa oli ennakoitua vilkkaampaa. Lujatalo rakensi vuoden aikana 2034 asuntoa. Lujatalon omia Lujakoteja myytiin 349 kappaletta. Toimitilapuolella jatkettiin vahvaa sairaala- ja koulurakentamista. Elinkaariliiketoimintaan panostettiin voimakkaasti ja vuonna 2020 Lujatalo sai toteutettavakseen mm. Siilinjärven terveyskeskuksen ja Puotilan ala-asteen elinkaarihankkeet. Tulevaisuuden kilpailukyvyn vahvistamiseksi ja kaupungistumisen haasteisiin vastatakseen Lujatalossa perustettiin uusi kiinteistö- ja kaupunkikehityksen liiketoimintayksikkö.

Työturvallisuuden osalta kehitys jatkui positiivisena tapaturmataajuuden ollessa 12,6 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden (13,3). Työturvallisuus on painopisteenä Lujatalossa tulevaisuudessakin, tavoitteena on tapaturmaton työpaikka.

Lujabetoni eteni vahvasti vuonna 2020
Lujabetoni Oy:n vuoden 2020 liikevaihto oli 192,7 miljoonaa euroa (188,1 miljoonaa euroa) ja se nousi 2,4 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevoittoa yritys teki 13,9 miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti oli 7,2 %.

Lujabetonin toimitusjohtaja Mikko Isotalo:
” Teimme Lujabetoni-konsernissa liikevaihtoennätyksen ja hyvän tuloksen vuonna 2020. Saavutuksista iso kiitos kuuluu henkilöstömme kovaan työhön ja venymiseen poikkeuksellisissa oloissa. Koko Lujabetonin henkilöstön panostus vuoden aikana oli huikea ja pystyimme vastaamaan koronan sekä kasvun haasteisiin hyvin.”

Kasvua tuki erityisesti suurissa kaupungeissa vilkkaana jatkunut asuntorakentaminen. Infrarakentaminen oli myös vilkasta, Lujabetonin saamiin suuriin kauppoihin lukeutuivat mm. Kemin biotuotetehtaan suuri paalutoimitus sekä useat väyläverkoston infrarakennushankkeet, kuten esimerkiksi Hämeenkyrön ohitustien mittava valmisbetoni- ja paalutoimitus ja Raide-Jokerin ratapölkkytoimitus. Uusiin tehtaisiin sekä nykyisten modernisointeihin investoitiin. Asiakkaille tarjoiltiin uusia rakentamista nopeuttavia modulaarirakentamisen ratkaisuja, kun markkinoille tuotiin Lujabetonin Superperheeseen kuuluvat Superkylpyhuone-moduuli ja Superlaattaan integroitu parveke-elementti. Yritys teki merkittäviä kauppoja CO2-kompensoiduista betonituotteista. Uusin tehtaisiin investoitiin Loimaalla, Kärsämäellä ja Kuopiossa.

Lujabetonilla aloitettiin syksyllä 2019 ”Työturvallisuuden Tahdinmuutos” –toimintamalli, joka johti nopeaan työturvallisuuden positiiviseen kehitykseen vuoden 2020 aikana.

Ruotsin rakentaminen jatkui hieman alavireisenä Tukholmassa, mutta Lujabetong AB teki siitä huolimatta kohtalaisen hyvän tuloksen alueen yhdessä valmisbetonimarkkinan turvin. Kiirunan uudelleenrakentaminen taas siivitti Lujabetonin ja YBT:n yhdessä omistaman Prefabmästarna Sverige AB:n ennätykselliseen liikevaihdon kasvuun ja tulostasoon. Venäjän markkina pysyi erittäin haastavana.

Fescon sai tuulta purjeisiin tuotekehityksestä
Fescon Oy:n liikevaihto oli 29,8 miljoonaa euroa (27,9 miljoonaa euroa) ja se kasvoi edellisvuoteen verrattuna 6,9 %. Yrityksen liikevoitto oli 2,7 miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti oli 9,1 %.

Fesconin toimitusjohtaja Kimmo Peltola:
”Fescon jatkoi kasvuaan ja saavutti kaikkien aikojen korkeimman liikevaihdon sekä tuloksen. Kasvun mahdollistivat pitkäjänteinen panostuksemme laatuun ja asiakaspalveluun sekä nopea tuotekehitys, jonka ansiosta olemme nousseet alan edelläkävijäksi.”

Fescon haki ja sai patentin keksimälleen leijupetikattilamenetelmälle, jolla on suuri vaikutus kiertotalouteen, ympäristöön sekä energiateollisuuteen. Leijupoltosta on tullut eräs tärkeimmistä menetelmistä tuottaa energiaa kiinteistä polttoaineista ympäristöystävällisesti. Fescon sai myös Kauppalehden myöntämän Kasvaja-sertifikaatin, joka on osoitus huomattavasta liikevaihdon kasvusta kolmena vuotena peräkkäin sekä merkki hyvästä johtamisesta ja kyvystä luoda menestyksekästä liiketoimintaa.

Fesconilla työtapaturmien osalta tilanne pysyi viime vuoden tasolla tapaturmataajuuden ollessa 16,1 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden. Työturvallisuuden edistämiseksi Fesconilla otettiin Hausjärven tehtaalla käyttöön vuonna 2020 uusi mittausmenetelmä KymppiPRO-ohjelmiston kautta. Toimintamalli laajenee vuonna 2021 muille tehtaille.

Investoinnit
Luja-yhtiöt investoivat vuonna 2020 yhteensä noin 17,5 miljoonan euron edestä. Konsernin investoinnit koostuivat mm. tietojärjestelmiin tehtävistä investoinneista, esimerkiksi Lujatalon puolella investoinnit keskittyivät mm. digitaalisen rakentamisen kehittämiseen. Lisäksi Lujatalon investointeihin sisältyi finanssisijoituksena 790.000 kappaletta Consti Yhtiöt Oyj:n osakkeita. Lujabetoni investoi uusiin tehtaisiin ja nykyisten tehtaiden modernisointeihin ja laajennuksiin tukemaan tuotannon kasvua sekä pienentämään tuotannon hiilijalanjälkeä. Fesconin investoinnit painottuivat erityisesti tuotantolaitosten tehostamiseen ja korvausinvestointeihin.

Henkilöstö ja sosiaalinen vastuu
Luja-yhtiöiden yhteenlaskettu henkilömäärä nousi 1736:een (1695). Luja-yhtiöissä henkilöstö on ollut sangen pysyvää. Lujatalossa keskimääräinen työsuhteen pituus on 7,8, Lujabetonilla 9,5 vuotta ja Fesconilla 10,4 vuotta. Naisten osuus Luja-yhtiöiden henkilöstöstä on pikkuhiljaa kasvanut ja on noin 10,4 %.

Korona vauhditti erilaisten henkilöstön hyvinvointia parantavia ja henkilöstölle tukea tarjoavien palvelujen käyttöönottoa. Lujatalossa otettiin käyttöön useita etänä toteutettavia työhyvinvointia edistäviä toimia, jolloin ne saatiin koko henkilöstön saavutettavaksi ja käyttöön. Henkisen hyvinvoinnin edistämiseen tähtäävä Auntie käynnistettiin syksyllä 2020. Lujabetonilla käynnistettiin uudenlaisen, uraauurtavan mielenhyvinvoinnin palvelun, Tönärin suunnittelu. Tönäri-palvelu tarjoaa lujabetonilaisille monikanavaisen tuen ja ohjauksen mielenhyvinvointiin liittyvissä asioissa. Fesconilla toteutettiin koronan osalta tarkat koronaohjeistukset ja panostettiin tartuntatilanteeseen varautumiseen käymällä asioita henkilöstön kanssa etukäteen läpi. Fesconilla oli myös alusta lähtien työterveys mukana koronanäytteiden otossa ja työterveydessä otettiin käyttöön Digi-hoitajapalvelu.

Edellisvuosien tapaan Luja jatkoi Aseman Lapset ry:n, Ensi- ja turvakotien liitto ry:n ja SOS-Lapsikylän tukemista, joilla kaikilla oli vuonna 2020 erityisen suuri joukko avun tarpeessa olevia lapsia, nuoria ja perheitä.

Ympäristövastuu
Osana Lujan yhteiskuntavastuustrategiaa on vahva vastuu ympäristöstä. Kaikki Luja-yhtiöt kantavat vastuuta toimintansa ympäristövaikutuksista: suojelemme ympäristöä, minimoimme toimintamme ympäristökuormituksen ja säästämme luonnonvaroja. Nämä ovat yhtiöiden sertifioimissa ISO 14001-ympäristöjärjestelmissä mainittuja ympäristöpäämääriämme.

Luja-yhtiöissä tarkkaillaan energiankäyttöä, mitataan hiilidioksidipäästöjä, suositaan vähäpäästöisiä materiaaleja ja pyritään vähentämään omaa hiilijalanjälkeä. Energiankäytön tehostaminen, jätekuormituksen vähentäminen ja CO2-päästöjen leikkaaminen ovatkin siksi Luja-yhtiöissä pysyvällä agendalla.

Lujatalolla kiertotalouden edistämistä tukevia toimia tehtiin työmaiden jätemäärän pienentämiseksi ja lajittelun kasvattamiseksi. Jätteiden hyötykäyttöaste kasvoi 99 %:iin ja sen osalta Lujatalon hiilijalanjälki oli jätehuoltokumppanimme Lassila & Tikanojan Greenhouse Gas Protocol –laskentastandardin mukaan 209 tonnia. Lujatalon työmaiden jätteen kokonaismäärä oli vuonna 2020 noin 10,8 tonnia (11,6), joka euroissa tarkoittaa noin 0,27 % liikevaihdosta, kun se vuonna 2019 oli 0,33 % liikevaihdosta. Lujatalo siirtyi työmaiden jätehuollossa Lassila&Tikanojan hiilineutraaliin jätehuoltoon eli yritys kompensoi työmailla syntyneen jätteen hiilijalanjäljen sataprosenttisesti.

Ilmastonmuutoksen vastainen taistelu aktivoitui tosissaan myös betonialalla. Lujabetoni on toiminut jo vuosia alan suunnannäyttäjänä ja teki kuluneena vuonna merkittäviä kauppoja CO2-kompensoiduista betonitoimituksista. Lujabetonilla on käytössä sertifioitu ISO14001:2015 -ympäristöjärjestelmä, joka on varmistanut tehokkaasti sen, että yrityksen toiminta täyttää lakisääteiset vaatimukset sekä kehittyy jatkuvasti ympäristöystävällisempään suuntaan.

Fesconilla on tehty määrätietoista työtä tuotannon hukan ja energian käytön minimoiseksi. Myös kierrätys tuotannon sivutuotteille on ollut erityisen huomion kohteena ja yrityksen yhteistyökumppanina toimiikin Lassila & Tikanoja, jonka kanssa haetaan yhdessä erilaisia ratkaisuja kierrätyksen tehostamiseen. Jatkossa yritys tulee panostamaan entistä enemmän tuotteiden hiilijalanjäljen pienentämiseen jo niiden tuotekehitysvaiheessa. Myös Fesconilla on käytössä ISO 14001 mukainen ympäristöjärjestelmä.

Luja-yhtiöiden tulevaisuuden näkymät
Vuosi 2021 sisältää monia tunnistettuja ja tunnistamattomia haasteita. Asuntorakentamisen odotetaan hiljenevän kuluvana vuonna etenkin pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Korona on tuonut toimitilarakentamiseen epävarmuutta, jonka odotetaan jatkuvan vielä tänä vuonna. Luja-yhtiöissä panostetaan kehityshankkeisiin, joilla varmistetaan kilpailukyvyn vahvistuminen. Kuluvaan vuoteen Luja lähtee hyvistä lähtökohdista, työkanta on hyvä ja osaaminen ja kilpailukyky ovat kunnossa.

Lujatalo
Lujatalossa rakentaminen jatkunee myös vuonna 2021 varsin hyvällä tasolla. Asuntorakentaminen saa tukea matalasta korkotasosta, kaupungistumisen jatkumisesta sekä asuntojen säilyneestä vetovoimasta sijoituskohteena. Myös korjausrakentamisen markkinassa nähdään mahdollisuus kasvuun. Sitä vastoin toimitilarakentaminen hiipunee. Lujatalon kilpailukyvyn edelleen kehittäminen mahdollistaa positiivisen kehityksen jatkossa ja aseman vahvistumisen myös kuluvana vuonna.

Lujabetoni
Lujabetoni tavoittelee kuluvana vuonna liikevaihdon kasvua, jota haetaan asuntorakentamismarkkinasta. Myös ennätyssuuri Kemin biotuotetehtaan paalutoimitus kasvattaa liikevaihtoa projektin saatua käynnistyspäätöksen. Betonialalla otetaan vahva ote ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa ja Lujabetoni panostaa vahvasti hiilijalanjälkensä pienentämiseen. Lujabetoni leikkaa hiilidioksidipäästöjä modernien seossementtien sekä nykyaikaisten tuotantolaitosten pienenevien ilmastopäästöjen avulla sekä kehittämällä jatkuvasti uusia esivalmisteltuja tuotteita asuntorakentamiseen.

Fescon
Uusien tuotteiden ja tuoteratkaisuiden myötä Fesconilla nähdään myös tänä vuonna mahdollisuus kasvuun huolimatta rakennusmarkkinoiden hiipuvista ennusteista. Fescon ottaa käyttöön voimalaitoksiin suunnitellun uuden teknologiapalvelun liiketoimintamallin, jolla se avustaa tulevaisuudessa polttolaitoksia polton tehostamiseen ja kunnossapitoon liittyvissä asioissa.

Lisätietoja:

  • Lujatalon toimitusjohtaja Harri Savolainen, puh. 044 585 2715
  • Lujabetonin toimitusjohtaja Mikko Isotalo, puh. 044 585 2305
  • Fesconin toimitusjohtaja Kimmo Peltola, puh. 050 3077 413
  • www.luja.fi ja facebook.com/lujayhtiot

 

Julkaistu: 26.06.2024

Lujabetonin ja YBT:n omistama betonielementtiyritys Prefabmästarna Sverige AB on tehnyt merkittävän yrityskaupan – Laajentaa kapasiteettiaan tulevia Pohjois-Ruotsin teollisuushankkeita varten

Vihreän siirtymän teollisuusinvestointien myötä Prefabmästarna Sverige AB näkee betonielementtimarkkinoiden kasvavan Pohjois-Ruotsissa. Vastatakseen kasvaviin tarpeisiin yritys on jatkuvasti kehittänyt olemassa olevaa elementtiliiketoimintaansa Öjebynissä ja vahvistaakseen edelleen asemaansa yhtiö on hankkinut 100 % Norsjö Betong AB:n osakkeista yrityskaupalla 25.6.2024. Prefabmästarna Sverigen liikevaihto oli noin 26 M€ vuonna 2023 ja Norsjö Betongin liikevaihto noin 6 M€.

Lue lisää
Julkaistu: 06.06.2024

Luja-yhtiöt tukee Itämeren suojelua

Luja-yhtiöt liittyi John Nurmisen Säätiön tukijaksi vuonna 2023. – Tämä yhteistyö on meille hyvin tärkeä, sillä se tukee säätiön arvokasta työtä Itämeren suojelemiseksi ja sen tulevaisuuden turvaamiseksi. Itämeren hyvinvointi on meille kaikille tärkeää, ja haluamme omalta osaltamme olla mukana varmistamassa sen säilymisen myös tuleville sukupolville, sanoo yksi Luja-yhtiöiden omistajista ja Luja-yhtiöiden hallituksen jäsen Mirja Vainikainen.

Lue lisää
Lisää uutisia