X
Julkaistu: 27.02.2019

Lujan tilinpäätöstiedote vuodesta 2018

Lujan kasvun vuosi

Lujatalo-konsernin, johon kuuluu Lujatalo Oy sekä Lujabetoni Oy tytäryhtiöineen, liikevaihto nousi ja oli 599 miljoonaa euroa (545 miljoonaa euroa vuonna 2018). Liikevaihdon kasvuprosentti oli 9,9 %. Liikevoitto oli lähellä edellisen vuoden tasoa ja oli 27 miljoonaa euroa (27,7 miljoonaa euroa) ja liikevoittoprosentti oli 4,5 % (5,1 %). Omavaraisuus­aste oli erinomaisella 44,2 %:n tasolla (46,7 %).

Lujatalo-konsernin ”lähipiiriyhtiö” on sisaryhtiö Fescon Oy. Vaikka Fescon ei kuulu juridiseen konserniin, toimii se yhteisen Luja-brändin alla. Fesconin liikevaihto oli 25,9 miljoonaa euroa (23,3 miljoonaa euroa). Fesconin liikevaihdon kasvuprosentti oli 10,7 %.

Kaikkien Luja-yhtiöiden eli Lujatalo Oy:n, Lujabetonin Oy:n ja Fescon Oy:n yhteenlaskettu liikevaihto oli 633 miljoonaa euroa (575 miljoonaa euroa). Luja-yhtiöiden henkilöstömäärä nousi 1568:aan (1456), kasvua oli 7,1 %. Tutkimus- ja kehitystyöhön panostettiin hieman edellisvuotta enemmän, nyt yhteensä 19 henkilötyövuotta.

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Isotalon kommentti:
”Vuosi 2018 oli erinomainen kaikille Luja-yhtiöille. Jatkoimme vahvasti kasvun tiellä. Lujatalo kasvatti liikevaihtoaan ja laajensi toimintaansa alueellisesti. Lujabetoni investoi elementtituotantoon Järvenpäässä ja useisiin valmisbetonitehtaisiin. Investoinnit mahdollistavat mm. Luja-Superlaatan tuotannon. Fescon kasvatti erityisesti rakennusalan kuivatuotteiden myyntiä, jossa tasoite- ja laatoitustuotteiden myynnin kasvu oli merkittävä. Lujatalo-konsernin samoin kuin Fesconin tulos oli hyvä. Kiitos tästä kaikesta kuuluu koko henkilöstöllemme heidän työpanoksestaan sekä asiakkaillemme ja muille yhteistyötahoille, joiden kanssa rakensimme yhdessä menestyksekkään vuoden. Lujan arvojen mukaisesti panostamme jatkuvaan kehittämiseen ja tulevina vuosina se tarkoittaa nykyaikaisten teknologioiden entistä tehokkaampaa integroimista toimintatapoihimme, ympäristönäkökulman huomioonottamista toiminnoissamme sekä asiakkaan pitämistä jatkossakin kaiken keskiössä.”

Toimintaympäristö
Rakentaminen kasvoi vuonna 2018 kolme prosenttia. Kasvusuuntaus voimistui vuoden mittaan etenkin asuntorakentamisessa. Asuntosijoittajat olivat Suomessa edelleen aktiivisia ja erityisesti kasvukeskusten pienten asuntojen kysyntä pysyi hyvällä tasolla. Uudisasuntotuotanto nousi vuoden 2018 aikana poikkeuksellisen korkealle volyymitasolle ja korjausrakentamisen kasvu jatkui edelleen tasaisena. Vuonna 2018 aloitettiin noin 44 000 asunnon rakennustyöt, mutta asunnoille myönnetyt rakennusluvat olivat jo selvässä laskussa.

Rakennuskustannusten kokonaisindeksi kasvoi Tilastokeskuksen mukaan viime vuoden joulukuussa vuoteen 2017 nähden 2,4 prosenttia. Tarvikepanosten hinnat nousivat 2,6 prosenttia, työpanosten hinnat 2,4 prosenttia ja palveluiden hinnat 1,3 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Rakentamisen työllisyys kasvoi vuonna 2018 tuotannon kasvun myötä ja työllisten määrä nousi jopa 193 000 henkilöön. Ammattimaisen työvoiman saatavuus oli yksi alan keskeisimpiä tuotannon kasvua rajoittavia tekijöitä.

Lujatalon toiminta laajeni ja kehittyi isoin askelin
Voimakkaan asuntorakentamisen sekä merkittävien kohteiden voittojen myötä Lujatalon ylsi hyvään tulokseen vuonna 2018. Laajentaminen uusille toiminta-alueille Lounais- ja Keski-Suomeen ovat panostus valtakunnalliseen ja paikalliseen rakentamiseen. Uuden strategiakauden 2020-2025 suunnittelu aloitettiin ja kehitystyön painopisteet olivat virtaviivaisten liiketoimintojen kehittämisessä sekä valtakunnallisissa strategisissa muutoshankkeissa. Osaamista ja toimintaa kehitettiin myös erityisesti elinkaari- ja allianssihankkeiden määrän kasvuun varautuen.

Lujatalo investoi loppuvuonna RIB iTWO 5D -projektinhallintajärjestelmään, joka on kokonaisvaltainen 5D BIM -ratkaisu projektinhallintaan – sekä virtuaalisesti että käytännön tasolla. Uuden järjestelmän avulla Lujatalo tavoittelee toiminnan tehostamisen lisäksi myös merkittävää lisäarvoa asiakkaille entistä syvemmän yhteistyön muodossa. Asiakas- ja sidosryhmäyhteistyötä kehitettiin ja edistettiin myös Lujariihi-toimintamallilla, joka vakiinnutti paikkansa Lujatalon osallistamistyökaluna. Lujatalo muun muassa järjesti Finlandia-talolla Lujariihi-menetelmää hyödyntävän kehittämistyöpajan, jossa eri yrityksiä ja tahoja edustavat rakennusalan ammattilaiset etsivät yhdessä ratkaisuja toimialan haasteisiin.

Lujatalo Oy:n liikevaihto oli 436,7 miljoonaa euroa (396,2 miljoonaa euroa)ja se kasvoi 10,2 % edelliseen vuoteen verrattuna. Korjausrakentamisen osuus Lujatalon kokonaisliikevaihdosta oli 20 % (21 %).

Perustajaurakoituja Lujakoteja myytiin vuoden 2018 aikana 406 (583) kappaletta. Valmiita myynnissä olevia asuntoja oli vuoden vaihteessa 104 (45) kappaletta.Kaikkiaan tilikauden aikana valmistui ennätysmäärä 1718 (1419) asuntoa.

Lujabetoni teki erittäin hyvän tuloksen
Vuosi 2018 oli Lujabetonille erittäin hyvä. Ennätyksellisen vilkas asuntorakentaminen Suomessa siivitti yrityksen tuloksen nousuun. Myös ulkomaila onnistuttiin, vaikka Tukholman markkinassa vuosia vaikuttanut kerrostaloboomi hiljenikin selkeästi. Lujabetoni investoi vahvasti vuonna 2018. Uusia tehtaita rakennettiin Tukholmaan, Kärsämäelle ja Lahteen ja Hämeenlinnan hormielementtitehdasta laajennettiin voimakkaasti. Järvenpään megatehtaan tuotantoa ajettiin ylös ja tehtaaseen rakennettiin tuotantolinjat Luja-Superlaatan, ontelolaatan ja seinäelementtien tuotantoa varten.

Lujabetoninliikevaihto oli 169,9 miljoonaa euroa (156 miljoonaa euroa) ja kasvua oli 9,0 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Fescon, Suomen suurin kuivatuotevalmistaja
Suomen yleinen talouskehitys, asiakaskeskeinen yrityskulttuuri ja joustavuus siivittivät myös Fesconin hyvään tulokseen vuonna 2018. Liikevaihto kasvoi selvästi ja oli 25,9 miljoonaa euroa (23,3 miljoonaa euroa). Rakentamisen huippusuhdanteen myötä Fesconin laastiliiketoiminta ylsi ennätysmyyntiin. Erityisen voimakkaasti kasvua tuli tasoite- ja laatoitustuotteissa. Fescon osti Finpeston Oy:n liiketoiminnan ja laajentaa näin tulenkestävien tuotteiden myyntiä ja aloittaa tuotekehittelyn uusien tulenkestävien tuotteiden osalta. Uusi Hausjärvelle rakennettu hiekankuivauslaitos aloitti toimintansa.

Investoinnit
Luja-yhtiöt investoivat yhteensä noin 23 miljoonaan euron edestä vuonna 2018. Koko konsernin merkittävimpiä investointeja olivat Lujabetonin Järvenpäähän investoima teollisuusrakennuksen hankinta, jonka muuttaminen Superlaatta- ontelolaatta- ja seinätehtaaksi kesti läpi vuoden ja jatkuu vielä vuoden 2019 puolella.Lujatalonvuoden 2017 investoinnit koostuivat erityisesti työmaiden ja toimitilojen käyttöomaisuushankinnoista sekä tietojärjestelmiin tehdyistä investoinneista. Fesconin investointien pääkohteita olivat Hausjärven tehdasalueen laajentaminen, Finpeston Oy:n liiketoiminnan ostaminen, Harjavallan uusi automaattinen säkityslinja, murskauskaluston hankinta Raaheen ja erilaiset tuotantolaitosten korvausinvestoinnit.

Tutkimus- ja kehitystyö
Konsernin kehitystyön laajuus oli yhteensä 19 henkilötyövuotta. Lujatalonkehitystoiminnassa jatkettiin ensimmäisellä vuosipuoliskolla aiemmin luotujen viiden strategisen kehitysohjelman toteuttamista sekä tarkennettiin niitä. Loppuvuodesta päätettiin Rib iTWO -mallinnusohjelmiston hankinnasta, joka yhdistää jatkossa tietomallin, aikataulun ja kustannukset 5D-ohjelmistoksi. Lujabetonin kehityksen painopisteitä olivat vuonna 2018 toiminnan laajentaminen ja tuotekehitys. Vuonna 2018 markkinoitiin Luja-Superlaattaa, joka löi läpi markkinassa. Lisäksi valmisbetonitoiminnassa markkinoitiin kahta vuonna 2017 julkistettua uutuustuotetta: pintabetonilattioihin soveltuvaa itsetasautuvaa LujaFlow 20/60 sekä betonivalurakenteiden kosteusmittausjärjestelmää Luja SmartConcretea. Fesconilla tuotekehityksen pääkohteita olivat laastiliiketoiminnassa tasoitteet, julkisivutuotteet, erikoisbetonit ja hiekkaliiketoiminnassa teollisuuden hiekkatuotteet sekä kenttähiekat.

Henkilöstö
Luja-yhtiöiden yhteenlaskettu henkilömäärä nousi 1568:aan (1456), kasvua oli 7,1 %. Konsernin henkilöstö on ollut sangen pysyvää ja keskimääräinen työsuhteen pituus oli 9,4. Lujatalon henkilöstömäärä nousi edellisestä vuodesta ja oli 737 (701) henkilöä.Samoin Lujabetonin henkilöstömäärä kasvoi voimakkaasti ja oli 755 (678) henkilöä. Fesconin henkilöstömäärä pysyi lähestulkoon edellisen vuoden tasolla 76 (77) henkilöä.

Työturvallisuuteen panostettiin systemaattisesti vuonna 2018 kaikissa Luja-yhtiöissä, eikä yhtään vakavaa tapaturmaa tapahtunut.

Työhyvinvointiin panostettiin Lujatalo-konsernissa entisten vuosien tapaan. Sitä toteutettiin laajasti virkistysmäärärahoin tuetun Lujatiimi-toiminnan kautta sekä henkilöstön työkyvyn ja hyvinvoinnin parantamiseen tähtäävien toimien kuten Varhaisen välittämisen toimintamallin avulla. Uutena tukitoimena otettiin käyttöön työnohjaus. Sen käyttö laajeni vuoden aikana selvästi aiemmasta oman työhyvinvointipäällikön toteuttamana.

Ympäristövastuu
Luja kantaa vastuuta toimintansa ympäristövaikutuksista: suojelee ympäristöä, minimoi toimintansa ympäristökuormituksen ja säästää luonnonvaroja. Nämä ovat yhtiöiden ISO 14001 -sertifioiduissa ympäristöjärjestelmissä mainittuja ympäristöpäämääriä. Konsernissaei sattunut yhtään vakavaa ympäristövahinkoa. Pienemmät vahingot ja valitukset liittyivät lähinnä työmaan aiheuttamiin melu- ja pölyhaittoihin.

Luja-yhtiöiden tulevaisuuden näkymät
Suomessa rakentamisen kokonaismäärän odotetaan pysyvän vuoden 2018 tasolla, vaikka uudisrakentamisen volyymin ennakoidaan edelleen olevan talonrakentamisessa hienoisessa kasvussa. Asuntoaloitusten ennakoidaan kuitenkin vähenevän sijoittajakysynnän tasaantumisen ja rakennus- ja tonttikustannusten nousun takia.

Lujatalon vuodenvaihteen korkea tulouttamaton tilauskanta antaa hyvän lähtökohdan vuodelle 2019, vaikka alueelliset erot ovat merkittävät. Asuntoaloituksia tehdään harkiten ja ennakkovarausasteiden riittävyys analysoidaan tarkasti.

Urakkakilpailun ennakoidaan pysyvän edelleen kireänä ja katetason ennakoidaan säilyvän maltillisena. Lujatalo pyrkii siirtämään tuotantoaan strategian mukaisesti entistä enemmän sekä neuvottelu- että kehityshankkeisiin. Lisäksi Lujatalo pyrkii jatkossa olemaan kaavoituksen erityisosaamisen kautta entistä aktiivisempi kaupunki- ja lähiöalueiden kehittäjä.

Lujabetonin päämarkkinoilla odotetaan suhdanteen säilyvän edelleen kohtuullisen hyvällä tasolla. Suomen talouskasvun oletetaan vuoden aikana hiljenevän, mikä toisaalta vähentää kustannuspaineita. Globaaleilla markkinoilla hinnoiteltavien hyödykkeiden, lähinnä teräksen hintojen nousupaineiden odotetaan tasaantuvan vuoden 2019 aikana.

Fescon panostaa erityisesti julkisivu-, laatoitus- ja tasoitetuotteiden sekä hiekkatuotteiden tuotekehitykseen, markkinointiin ja jakeluverkoston rakentamiseen. Tuotannossa investoidaan tuotannon tehokkuuden kehittämiseen.

Lisätietoja:

  • Hallituksen puheenjohtaja, vuorineuvos Hannu Isotalo, puh. 044 585 2600
  • Lujatalon toimitusjohtaja Jussi Tanhuanpää, puh. 044 585 2162
  • Lujabetonin toimitusjohtaja Mikko Isotalo, puh. 044 585 2305
  • Fesconin toimitusjohtaja Kimmo Peltola, puh. 050 3077 413

Kuva:
Lujatalo, Elinkaarimallilla toteutettava Varkauden Terveyskampus, rakentamisaika 2019 – 2021

Lisää uutisia