X
Julkaistu: 27.02.2018

Lujan tilinpäätöstiedote 2018 – Luja tulos ja lähes sata uutta työpaikkaa

Lujatalo-konsernin liikevaihto nousi yli puolen miljardin ja oli 544,7 miljoonaa euroa (496,8 miljoonaa euroa vuonna 2016). Liikevaihdon kasvuprosentti oli 9,7 %. Liikevoitto kasvoi 27,7 miljoonaan euroon (25,5 miljoonaa euroa) ja liikevoittoprosentti oli viimevuotisella 5,1 %:n tasolla. Omavaraisuus­aste kasvoi edelleen edellisvuodesta ja oli 46,7 % (43,8 %). Luja-yhtiöiden henkilöstömäärä nousi 1456:een (1364), kasvua oli 6,7 %. Tutkimus- ja kehitystyöhön panostettiin edellisvuosien tapaan, nyt yhteensä 16 henkilötyövuotta.

Lujatalo-konsernin ”lähipiiriyhtiö” on sisaryhtiö Fescon Oy. Vaikka Fescon ei kuulu juridiseen konserniin, toimii se yhteisen Luja-brändin alla. Fesconin liikevaihto oli 23,3 miljoonaa euroa (21,6 miljoonaa euroa). Kaikkien Luja-yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto oli 575 miljoonaa euroa (537 miljoonaa euroa).

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Isotalon kommentti:

– Olemme erittäin tyytyväisiä viime vuoden tulokseen. Vilkkaassa suhdanteessa pystyimme kehittämään toimintojamme ja vahvistamaan niitä investoinneilla. Lujatalon maine hyvänä asuntorakentajana näkyi siinä, että viime vuonna myimme ennätykselliset 583 Lujakotia ja urakoimme yli 1400 asuntoa. Luja on perheyhtiö ja se herättää luottamusta asiakkaissamme. Vahvaa rahoitusasemaamme kuvaa hyvin se, että kaikki vuoden 2017 investoinnit rahoitettiin tulorahoituksella.

Toimintaympäristö

Rakentaminen jatkoi vuonna 2017 edellisenä vuonna alkanutta kasvuaan ja sai lisävauhtia myös muun talouden piristymisestä. Kasvua oli etenkin uudisasuntotuotannossa, jossa päästiin poikkeuksellisen korkeisiin asuntomääriin. Kuutiomäärissä jäätiin hieman keskimääräisen tason alapuolelle, mikä johtui asuntojen keskikoon pienenemisestä. Korjausrakentamisen kasvu jatkui myös vuonna 2017, vaikkakin työvoimapulan vuoksi kasvuvauhti hieman hidastui.

Kuluttajien kasvanut luottamus näkyi edelleen asuntokaupassa. Samoin asuntosijoittajat olivat Suomessa edelleen aktiivisia ja erityisesti kasvukeskusten pienten asuntojen kysyntä pysyi hyvällä tasolla. Rakentamisen kasvun seurauksena työllisyys vahvistui ja toi mukanaan akuutin työvoimapulan työnjohtotasolle.

Lujatalo myi ennätysmäärän Lujakoteja

Toimintoja yhtenäistämällä, uusia moderneja työtapoja hyväksikäyttäen tuotettiin asiakkaille entistäkin laadukkaampia palveluita ja tuotteita. Uusimaan alueyksikkö järjesteltiin kahdeksi erilliseksi tulosyksiköksi: Asuntorakentaminen Uusimaa sekä Toimitila- ja korjausrakentaminen Uusimaa. Järjestelyllä haetaan entistä suurempaa kasvua päämarkkina-alueellamme. Vuoden aikana voitettiin ja aloitettiin useita suuria hankkeita sekä solmittiin satojen asuntojen urakkasopimuksia eri asuntorahastojen ja –rakennuttajien kanssa.

Kehitimme ja otimme vuoden 2017 aikana käyttöön Lujariihi-yhteistoimintamallin, jonka avulla kaikki rakennushankkeen osapuolet osallistetaan hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen niin että lopputulos on paras mahdollinen. Vuonna 2017 voitimme Lujariihi-yhteistyömallia hyödyntäen kaksi isoa allianssihanketta, Helsingin Taideyliopiston ja Tikkurilan kirkon projektit.

Lujatalo Oy:n liikevaihto oli 396,2 miljoonaa euroa (365,3 miljoonaa euroa) ja se kasvoi 8,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Korjausrakentamisen liikevaihto oli 84,1 miljoonaa euroa (78,3 miljoonaa euroa) eli 21 % (22 %) koko Lujatalon liikevaihdosta.

Perustajaurakoituja Lujakoteja myytiin vuoden 2017 aikana ennätykselliset 583 (249) kappaletta. Myyntimäärä osoittaa, että kuluttajat arvostavat Lujakoti-tuotetta, joka on Suomen vanhimpia asuntotuotemerkkejä. Valmiita myynnissä olevia asuntoja oli vuoden vaihteessa 45 (79) kappaletta. Kaikkiaan tilikauden aikana valmistui 1 419 asuntoa (1 171 asuntoa).

Lujabetonin supervuosi

Betoniteollisuudessa kysynnän veturina toimi edelleen vilkas pääkaupunkiseudun asuntorakentaminen. Lujabetoni teki kaikkien aikojen suurimman tuotekehitys- ja investointiprojektinsa ja toi markkinoille Luja-Superlaatan välipohjarakentamiseen. Vuoden aikana tehtiin useita merkittäviä investointeja, kuten tehdasinvestointi Varkauteen sekä Kärsämäen ja Prefabmästarna Sverige Ab:n tehtaiden merkittävät laajennukset. Helmikuun alussa vuonna 2018 hankittiin Järvenpäästä tiloiltaan Suomen ylivoimaisesti suurin elementtitehdas. Tehdas tulee toimimaan ensisijaisesti Superlaatan tuotannon ykköspaikkana ja pääkaupunkiseudun kerrostaloelementtejä valmistavana tehtaana.

Lujabetonin liikevaihto oli 156 miljoonaa euroa (150 miljoonaa euroa) ja kasvua oli 3,7 % edelliseen vuoteen verrattuna. Lujabetonin tulos oli erittäin hyvä.

Fescon investoi tulevaisuuteen

Suomen yleinen talouskehitys, asiakaskeskeinen yrityskulttuuri ja joustavuus siivittivät myös Fesconin hyvään tulokseen vuonna 2017. Liikevaihtoa kertyi 23,3 miljoonaa euroa (21,6 miljoonaa euroa). Fesconin liiketoiminta kasvoi rakennustuoteliiketoiminnan puolella erityisesti tasoite- sekä laatoitustuotesektorilla ja myös hiekkaliiketoiminnan kasvu lämpövoimalateollisuuden polttokattiloiden petimateriaaleissa ja urheilukenttähiekoissa oli merkittävä. Uusi Hausjärvelle rakennettu hiekankuivauslaitos varmistaa yrityksen kilpailukyvyn myös tulevaisuudessa.

Investoinnit

Luja investoi tänä vuonna lähes 40 miljoonaa euroa uuteen kasvuun tuotantokapasiteetin kasvattamisen kautta. Koko konsernin merkittävimpiä investointeja olivat Luja-Superlaatan tuotannon aloittaminen ja Kärsämäen seinäelementtitehtaan kapasiteetin kasvattaminen kaksinkertaiseksi. Lujatalon vuoden 2017 investoinnit koostuivat erityisesti työmaiden ja toimitilojen käyttöomaisuushankinnoista sekä tietojärjestelmiin tehdyistä investoinneista. Fesconin merkittävin investointi oli uuden hiekankuivauslaitoksen rakentaminen Hausjärvelle.

Tutkimus- ja kehitystyö

Konsernin kehitystyön laajuus oli yhteensä 16 henkilötyövuotta. Lujatalon kehitystoiminta painottui vuonna 2017 strategisten kehitysohjelmien toteuttamiseen. Lujabetonin kehitystyön tuloksena syntyi uusia innovaatiotuotteita kuten Luja-Superlaatta, itsetasoittuva betoni LujaFlow 20/60 sekä Luja SmartConcrete eli pilvipohjainen mittauspalvelu reaaliaikaiseen betonirakenteiden kosteuden mittaamiseen. Fescon keskittyi uusien tuotteiden kehittämiseen ja uuden hiekkatehtaan ylösajoon.

Henkilöstö

Luja-yhtiöiden yhteenlaskettu henkilömäärä nousi 1456:een (1364), kasvua oli 6,7 %. Konsernin henkilöstö on ollut sangen pysyvää ja keskimääräinen työsuhteen pituus on 10,5 vuotta. Lujatalon henkilöstömäärä laski edellisestä vuodesta hieman ja oli 701 henkilöä (736). Lujabetonin henkilöstömäärä kasvoi yli sadalla hengellä ja oli 678 henkilöä (573). Osa kasvusta johtuu konsernilaskennan muutetusta periaatteesta. Fesconin henkilöstömäärä nousi edellisestä vuodesta ja oli 77 henkilöä (55 henkilöä).

Työturvallisuuteen panostettiin systemaattisesti vuonna 2017 kaikissa Luja-yhtiöissä, eikä yhtään vakavaa tapaturmaa tapahtunut. Tunnustuksena hyvän työturvallisuuskulttuurin rakentamisesta Lujabetonin Oulun tehdas voitti Betoniteollisuus Ry:n valtakunnallisen työturvallisuuskilpailun ja Joensuun tehdas voitti samassa kilpailussa valmisbetonitehtaiden sarjan.

Työhyvinvointia edistettiin Luja-yhtiöissä entisten vuosien tapaan. Sitä harjoitettiin laajasti virkistysmäärärahoin tuetun Lujatiimi-toiminnan kautta sekä Varhaisen välittämisen -toimintamallin avulla. Lujatalon työhyvinvointi- ja työturvallisuustoiminta palkittiin Euroopan Työterveys- ja turvallisuusviraston Hyvien käytäntöjen kilpailun voitolla. Lujatalo osallistui kilpailuun Lujatalosta terveenä eläkkeelle -teemalla.

Ympäristövastuu

Luja kantaa vastuuta toimintansa ympäristövaikutuksista: suojelee ympäristöä, minimoi toimintansa ympäristökuormituksen ja säästää luonnonvaroja. Nämä ovat yhtiöiden ISO 14001 -sertifioiduissa ympäristöjärjestelmissä mainittuja ympäristöpäämääriä. Konsernissa ei sattunut yhtään vakavaa ympäristövahinkoa. Pienemmät vahingot ja valitukset liittyivät työmaan aiheuttamiin melu- ja pölyhaittoihin ja pieniin öljyvuotoihin.

Luja-yhtiöiden tulevaisuuden näkymät

Suomessa rakentamisen kokonaismäärän odotetaan kasvavan hieman vuonna 2018. Asuntojen tuotantomäärä pysynee korkealla, vaikka asuntojen kysyntä painottuukin yhä kasvukeskusten pieniin ja kohtuuhintaisiin asuntoihin. Asuntojen kuluttajakauppaa aktivoi hyvä kuluttajien luottamus, vaikka edelleen alueelliset erot ovat kysynnän osalta suuria. Toimitilaraken­ta­minen kasvaa mm. julkisen ja yksityisen sektorin hankkeiden myötä.

Lujatalo siirtää liiketoiminnan painopistealuetta strategiansa mukaisesti entistä enemmän sekä neuvottelu- että kehityshankkeisiin. Samoin Lujatalo tulee jatkossa olemaan kaavoituksen erityisosaamisen kautta entistä aktiivisempi kaupunki- ja lähiöalueiden kehittäjä. Tulevina vuosina kehitämme liiketoimintaamme viiden erillisen strategisen kehityshankkeen kautta: Ketterimmät yhteistyömallit, Korjausrakentamisen mestari, Paras asiakaskokemus, Vetovoimaisin työnantaja ja Virtaviivainen toiminta.

Lujabetonin päämarkkinoilla odotetaan suhdanteen säilyvän edelleen hyvällä tasolla, joskin Ruotsin markkina on laskussa. Uskomme, että Lujabetoni voittaa markkinaosuutta Superlaatan ja uusien investointien avulla ja vuodesta tullee yhtiölle edelleen hyvä. Vuoden 2018 aikana aloitetaan tuotanto Järvenpään tehtaassa ja investoidaan vähintään yksi uusi tehdas.

Fescon panostaa erityisesti julkisivu, laatoitus- ja tasoitetuotteiden sekä hiekkatuotteiden tuotekehitykseen, markkinointiin ja jakeluverkoston rakentamiseen. Tuotannossa investoidaan tuotannon tehokkuuden kehittämiseen.

 Lisätietoja:

  • Hallituksen puheenjohtaja, vuorineuvos Hannu Isotalo, puh. 044 585 2600
  • Lujatalon toimitusjohtaja Jussi Tanhuanpää, puh. 044 585 2162
  • Lujabetonin toimitusjohtaja Mikko Isotalo, puh. 044 585 2305
  • Fesconin toimitusjohtaja Kimmo Peltola, puh. 050 3077 413
  • www.luja.fi ja facebook.com/lujayhtiot

Luja-yhtiöiden tilinpäätöstiedote 27.2. 2018 lehdistölle

 

Julkaistu: 06.06.2024

Luja-yhtiöt tukee Itämeren suojelua

Luja-yhtiöt liittyi John Nurmisen Säätiön tukijaksi vuonna 2023. – Tämä yhteistyö on meille hyvin tärkeä, sillä se tukee säätiön arvokasta työtä Itämeren suojelemiseksi ja sen tulevaisuuden turvaamiseksi. Itämeren hyvinvointi on meille kaikille tärkeää, ja haluamme omalta osaltamme olla mukana varmistamassa sen säilymisen myös tuleville sukupolville, sanoo yksi Luja-yhtiöiden omistajista ja Luja-yhtiöiden hallituksen jäsen Mirja Vainikainen.

Lue lisää
Lisää uutisia