X

Ympäristövastuu

Ympäristöstä huolehtiminen on yritysvastuullisuutta

Luja kantaa vastuuta toimintansa ympäristövaikutuksista: suojelemme ympäristöä, minimoimme toimintamme ympäristökuormituksen ja säästämme luonnonvaroja. Nämä ovat Luja-yhtiöiden sertifioimissa ISO 14001 –ympäristöjärjestelmissä mainittuja ympäristöpäämääriämme. Ympäristöjärjestelmämme varmistaa, että Lujan toiminta täyttää lakisääteiset ja viranomaisvaatimukset sekä myös toiminnan jatkuvan parantamisen. Järjestelmät ovat tuoneet ympäristöasiat osaksi jokapäiväistä päätöksentekoa ja käytännön toimintaa. Ympäristö- ja turvallisuuspäämäärien ja -tavoitteiden toteutumista valvotaan Menestysmittari- eli Balanced Scorecard –seurannalla sekä ulkoisilla ja sisäisillä auditoinneilla.

Ilmastotalkoot ovat yhteiset

Yhtenä Suomen suurimmista rakennusalan konserneista Luja voi vaikuttaa merkittävästi ilmastonmuutosta aiheuttavien päästöjen vähentämiseen. Viimeisimpien laskelmien mukaan rakennettu ympäristö vastaa hieman alle 40%:sta koko Suomen energiankäytöstä ja kasvihuonepäästöistä. Rakennus- ja purkutoiminta puolestaan muodostaa noin 33% Suomessa syntyneiden jätteiden kokonaismäärästä. Energiankäytön tehostaminen, jätekuormituksen vähentäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen leikkaaminen ovatkin siksi Lujan pysyvällä agendalla.

Maa-ainesten otto on puolestaan Fesconin merkittävin ympäristöön vaikuttava toiminta. Yhtiö hankkii tuotannossa tarvitsemansa hiekan sekä omistamiltaan maa-ainesalueilta että ostohiekkana. Olennaisimmat ympäristökustannukset liittyvät maisemointiin ja sivutuotteiden käsittelyyn.

Ympäristöä voidaan säästää monin tavoin

Osa ympäristövaikutuksista tapahtuu väistämättä, mutta osa on vältettävissä. Esimerkiksi jätettä syntyy aina jonkin verran, mutta sen määrään voidaan vaikuttaa ja vaikutuksia voidaan lieventää käsittelemällä jätettä oikein. Luja-yhtiössä tarkkaillaan energiankäyttöä, mitataan hiilidioksidi-päästöjä, suositaan vähäpäästöisiä materiaaleja ja pyritään vähentämään omaa “hiilijalanjälkeä”. Lujan kaikilla Suomen tehtailla on voimassa oleva ympäristölupa. Ulkomaisissa tytäryhtiöissä toimitaan maakohtaisten lupien puitteissa. Vuonna 2016 Luja-yhtiöissä ei tapahtunut yhtään vakavaa ympäristövahinkoa.

Ympäristöajattelua edellytetään myös yhteistyökumppaneilta

Luja kantaa itse ympäristövastuunsa ja edellytämme samaa myös käyttämiltämme aliurakoitsijoilta ja tavarantoimittajilta. Asiakkaan saaman tuotteen loppulaatu edellyttää kaikkien osapuolten yhteistä sitoutumista laatuajatteluun ja ympäristöarvoihin.

Asiakkaille yhä parempia, kestävän kehityksen ratkaisuja

Kun yritysvastuuseen liittyvät tavoitteet ja päämäärät on asetettu, pitää niiden toteutumista tietenkin myös mitata. Lujan BSC- eli menestysmittaristo mittaa myös vastuullisuuden toteutumista ja mittarituloksia seurataan aina operatiiviselta tasolta hallitukseen asti. Tulosten pohjalta kehitämme toimintaamme jatkuvasti ja tarjoamme asiakkaillemme yhä parempia, kestävän kehityksen ratkaisuja.

Luja haluaa olla aktiivisesti rakentamassa entistä kestävämpää yhteiskuntaa.

Tarvitaan Lujaa luontoa

Ympäristöjärjestelmän toteutuminen punnitaan käytännön työssä tehtailla ja työmailla. Ympäristönsuojelun pitää tulla osaksi jokaisen lujalaisen ajattelua ja ohjata arjessa tehtäviä ratkaisuja. Tämän vuoksi olemme luoneet ympäristöasioista ”huoneentaulun” LUJALUONTO, joka on työmaiden ja toimistojen seinillä muistuttamassa lujalaisia ja yhteistyökumppaneitamme ympäristöasioista ja –päämääristämme.

Luja haluaa olla aktiivisesti rakentamassa entistä kestävämpää yhteiskuntaa. Tämän se tekee ihmiseltä ihmiselle – nyt jo yli 60 vuoden kokemuksella.

Entistä tehokkaampaa jätteiden käsittelyä

Lujatalon jätemäärät nousivat asuin- ja toimistorakennustyömailla ja olivat 9,1 kg/rm3 (8,3 kg/rm3) sekä liike- ja teollisuusrakentamisessa ja olivat 2,9 kg/rm3 (2,7 kg/rm3). Lajittelua saatiin kuitenkin parannettua. Lajittelu-% nousi viime vuonna valmistuneiden työmaiden kesken ja oli uudistyömailla 58,7 % (49,1 %) ja korjaustyömailla 66,3 % (62,9 %). Yhtenä selittävänä tekijänä jätemäärien nousuun oli 2016 valmistuneen suuren rakennushankkeen vaikutus jätemääriin. Tältä työmaalta tuli kolmannes uudistyömaiden jätteistä. Lujatalossa pilotoitiin vuonna 2016 Brother Christmas-yhteistyötä työmaiden ylijäävän rakennusmateriaalin hyödyntämisessä.

Digitalisaatio on edennyt myös työmailla ja tuonut uusia mahdollisuuksia. Esimerkiksi erilaiset mobiilisovellukset helpottavat työmaan arkea esim. jatehuoltoon ja materiaalitietojen hallintaan liittyen. Tuotannonohjausjärjestelmiä on viety vuonna 2016 laajemminkin tietokantapohjaiseksi jolloin yksittäisten asiakirjojen täyttäminen vähenee. Samoin riskienhallintaketjuun on panostettu voimakkaasti työmaan alusta saakka. Lujatalo on mukana myös Rakennustiedon vetämässä TEHO-hankkeessa, jossa digitalisoidaan rakennusmateriaalien tuotetietoja. Rekisteri otettiin pilottityömailla käyttöön 2016 ja siitä pidettiin käyttökoulutusta työmaille ja hankinnalle.

Energiatehokkuuden parantamiseksi tehdään jatkuvaa työtä

Energiankulutus nousi vuonna 2016 Lujatalon uudistyömailla, mutta korjaustyömailla pysyttiin samalla tasolla. Energiankulutukseen vaikuttaa merkitsevästi työmaan ajoittuminen vuodenaikojen mukaan. Siksi energiankulutuksessa onnistumista mittaa paremmin työmaakohtaisen energiankulutustavoitteen alittaminen. Vuonna 2016 tavoitteen alitti 75 % työmaista (80 %). Työmaiden energiankulutusta pytitään vähentämään mm. uuden kaluston ja energiankulutuksen seurannan avulla. Syntyneet päästöt sähkön osalta kompensoidaan tuulivoiman avulla. Lujatalolla onkin viimeisen kolmen vuoden aikana hankittu alkuperätakuut tuulivoimalle 12 400 MWh edestä. Tämä on vähentänyt päästöjä 2 592 tn CO2, mikä vastaa yli 19 miljoonan ajokilometrin matkaa Lujatalon työsuhdeautolla.

Vuoden 2016 tuotantomääriin suhteutettu energiankulutus pysyi Lujabetonissa jotakuinkin edellisen vuoden tasolla ja oli 246 MJ/valm betonim3 (240 MJ/valm betonim3). Lujabetonin tehtaiden hiilidioksidipäästöjen määrä laskettuna käytetystä polttoaineista kasvoi lisääntyneiden tuotantomäärien myötä ja oli 5 220 160 CO2 kg (4 865 148   CO2 kg CO2 kg). Myös jätekustannusten osuudessa liikevaihdosta oli hieman kasvua ja se oli 0,84 % (0,78%).

Fescon onnistui laskemaan vuonna 2016 tehtaidensa kokonaisenergiankulutusta sekä hiilidioksidipäästöjä, mutta keskimääräinen energiankulutus kasvoi tuotantorakenteen muutoksen johdosta hieman ja oli 309 MJ/valm betonim3 (305 MJ/valm betonim3). Fesconin tehtaiden hiilidioksidipäästöjen määrää laskettuna käytetystä polttoaineista (polttoöljyt ja kaukolämpö) ja kaasusta (ei sähkö) kerrottuna laskennallisilla päästö- ja hapetuskertoimilla saatiin laskettua ja se oli 1 514 156 CO2 kg (1 581 973 CO2 kg). Jätekustannusten osuus liikevaihdosta laski myös ja oli 0,52 % (0,62 %).

Uusia kestävän rakentamisen ratkaisuja

Tuotekehityspuolella Lujabetoni lähti lisäksi mukaan kansainväliseen kehityshankkeeseen, jossa kehitetään uutta, ympäristöystävällistä tapaa valmistaa betonia teollisuuden sivuvirroista saatavilla geopolymeereillä. Geopolymeeriteknologialla valmistettu betoni tuottaa jopa 80 prosenttia vähemmän CO2-päästöjä kuin perinteisin keinoin valmistettu betoni. Kehityshanke alkanee vuonna 2017.

Lujabetoni lähti mukaan kierrätys raaka-aineen valmistukseen Oulussa. Oulun tehtaalla lähdettiin tekemään Parocin kivivillan valmistuksen sivutuotteena syntyvästä linkojätteestä brikettejä uudelleen käytettäväksi kierrätys raaka-aineeksi. Uusioraaka-aine korvaa neitseellisen kiven käytön ja säästää siten energiaa. Positiivisia ympäristövaikutuksia saadaan paitsi energiansäästöstä myös suorista jätemääristä. Yhteistyö osoittaa, kuinka kivi kiertää häviämättä yhteiskunnassa lähes loputtomiin. Kivi onkin kiertotalouden perusta.

Luja luuta lakaisi maailman ympäristöpäivänä

Luja-yhtiöiden yhteistä siivouspäivää vietettiin perinteiseen tapaan maailman ympäristöpäivää edeltävänä perjantaina 4.6.2016. Lujatalon puolella siivouspäivänä siivottiin toimistoja, varikkoja ja työmaita. Fesconilla ja Lujabetonissa siivottiin puolestaan toimistojen lisäksi kaikki tuotantotilat. Tilojen siisteydestä huolehtiminen parantaa työskentelytehokkuuden lisäksi työturvallisuutta. Pölyn hallinnan avulla parannetaan puolestaan työntekijöiden hengitysilman laatua.

Työtä kestävän rakentamisen eteen mitataan jatkuvasti

Kun yritysvastuuseen liittyvät tavoitteet ja päämäärät on asetettu, pitää niiden toteutumista tietenkin myös mitata. Lujan BSC- eli menestysmittaristo mittaa myös vastuullisuuden toteutumista ja mittarituloksia seurataan aina operatiiviselta tasolta hallitukseen asti. Tavoitteiden toteutumista mitataan myös ulkoisilla ja sisäisillä auditoinneilla. Lujatalolla auditointiin viime vuonna sisäisten auditointien avulla 50 % työmaista. Tämän lisäksi tehtiin ympäristöauditointeja 70% työmaista ja  työturvallisuusauditointeja 95 % työmaista.

Lujabetonin ympäristöjärjestelmän arviointia täydentää vuosittainen sisäisiin auditointeihin perustuva tehdastoimintakilpailu, jossa ympäristöasioiden painoarvo on suuri. Vuoden 2016 tehdastoimintakilpailun voitti Tampereen valmisbetonitehdas 95 pisteellä, mikä on tuloksena erittäin hyvä.

Arviointien ja mittausten pohjalta kehitämme toimintaamme jatkuvasti ja tarjoamme asiakkaillemme yhä parempia, kestävän kehityksen ratkaisuja. Luja haluaa olla aktiivisesti rakentamassa entistä kestävämpää yhteiskuntaa. Tämän se tekee ihmiseltä ihmiselle – nyt jo yli 60 vuoden kokemuksella.

Lujan toimintajärjestelmät

Lujabetoni
Lujatalo
Fescon