X

Taloudellinen vastuu

Kannattavuus luo edellytykset yritysvastuun kantamiselle

Luja-yhtiöt haluaa perheyhtiönä varmistaa olemassaolonsa myös tuleville sukupolville noudattamalla kestävän liiketoiminnan periaatteita. Kestävän liiketoiminnan kulmakiviä ovat aito asiakaskeskeisyys sekä luotettavuus, eettisyys ja vastuullisuus. Olemme mukana rakentamassa suomalaista yhteiskuntaa vastuullisesti, avoimuus ja läpinäkyvyys lähtökohtanamme. Tavoittelemme taloudellista tulosta aina eettisin keinoin ja Lujia arvoja noudattaen. Käymme jatkuvaa vuoropuhelua sidosryhmiemme kanssa, pidämme huolta henkilöstöstämme ja toimimme ympäristöä säästäen sekä ilmastonmuutosta ehkäisten.

”Asiakas on avainasemassa” on yksi Lujan arvoista (A). Se tarkoittaa sitä, että asiakaskeskeinen ajattelu ohjaa toimintaamme. Asiakkaamme voivat luottaa siihen, että Luja lunastaa lupauksensa ja yhteistyö sujuu saumattomasti. Luja kehittää tuotteitaan ja palvelujaan kiinteässä yhteistyössä asiakaskuntansa kanssa mm. Lujariihi-yhteiskehittelymallin avulla.

Vain kannattava ja kilpailukykyinen yritys voi pitkäjänteisesti kantaa vastuunsa sidosryhmiään ja yhteiskuntaa kohtaan; yrityksen terve tuloskehitys luo edellytykset riittävän sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun kantamiselle. Vuonna 2016 Suomen makrotalous viimein elpyi ja siinä oli nähtävissä selviä kasvun merkkejä. Rakennusteollisuus RT:n arvion mukaan rakentaminen kasvoi vuonna 2016 6-7 prosenttia. Nopea nousu on tuonut rakennusalalle lähes kymmenentuhatta uutta työpaikkaa vuodessa.

Rakentamisen kasvun taustalla oli erityisesti suhdannekäänteisiin voimakkaasti reagoiva uudisrakentaminen, joka kasvoi RT:n arvion mukaan arviolta 14 prosenttia. Talonrakentamisen aloituksia kertyi vuonna 2016 yhteensä yli 38 miljoonan kuutiometrin verran. Kasvua oli lähes kaikissa uudisrakennustyypeissä ja se johtui erityisesti väestön keskittymisestä entistä enemmän kasvukeskuksiin sekä toimitilatarpeiden muutoksesta.

Uusia tuotteita, ratkaisuja, asiakkuuksia ja hankkeita

U, eli Uudistamme ja kehitämme, on Lujan perusarvoja. Uudistamalla ja kehittämällä voidaan varmistaa Lujan kestävä kilpailukyky sekä kannattavuus pitkällä tähtäimellä. Se tarkoittaa jatkuvaa liiketoiminnan kehitystyötä sekä uusien ratkaisujen ja osaamisen hakemista asiakkaan sekä ympäristön parhaaksi. Luja-yhtiöissä panostettiin kehitystyöhön edellisen vuoden tapaan yhteensä 16 henkilötyövuotta. Luvussa on mukana myös auditointeihin käytetty työaika. Investointien määrä kasvoi edellisestä vuodesta ja oli yhteensä 5,4 miljoonaa euroa (3,5 milj.euroa).

Lujatalon kehitystoiminta painottui vuonna 2016 strategiassa määriteltyjen toimintatapojen jatkokehitykseen. Kehitystoiminnan laajuus oli noin 5,0 henkilötyövuotta, mikä on samaa luokkaa kuin edellisenä vuonna. Yrityksen kehitystoiminta painottui edellisen vuoden tapaan erityisesti mallinnukseen liittyvien tietojärjestelmien ja prosessien kehitystyöhön. Myös liiketoiminnan kehitystyö sai uusia suuntia, kun uudistetun strategian myötä perustettiin viisi strategista kehitysohjelmaa. Näiden kehitysohjelmien lopputulemana tavoitellaan toimialan parasta asiakaskokemusta ja työnantajakuvaa, luodaan uudenlaisia asiakasyhteistyömalleja, kehitetään kilpailukykyä korjausrakentamisessa sekä virtaviivaistetaan toimintaa.

Lujabetonin kehityksen painopisteet olivat vuonna 2016 uusien tuotteiden lisäksi operatiivisten toimintojen kehityksessä, laajojen tietojärjestelmämuutosten ja kehityshankkeiden läpiviemisessä sekä käyttöönotossa. Kokonaisuudessaan kehitystoiminnan laajuus pysyi edellisen vuoden tasolla ja oli noin 6,0 henkilötyövuotta. Vuonna 2016 Lujabetoni jatkoi vahvaa tuotekehitystyötään ja toi markkinoille mm. SuperSiltabetonin, joka on nopeasti kuivuva P-lukubetoni etenkin sillan kannen korjauskohteisiin. Sen merkittävin hyöty saadaan rakentamisen aikataulu- ja kustannussäästöistä.

Fescon kehittää perinteisesti tuotteensa urakoitsijoiden mielipiteitä ja toivomuksia kuunnellen. Kehitystyön laajuus pysyi vuonna 2016 edellisen vuoden tasolla ja vastasi 5 henkilötyövuotta. Tuotekehityksen pääkohteita olivat vuonna 2016 edellisen vuoden tavoin tasoitteet, julkisivutuotteet ja erikoisbetonit. Vuoden 2016 merkittävimmät tuoteuutuudet olivat HSS Hiekoitussepeli, Saneerauslaasti SSLite, Tiivislaasti, Heavy-märkälaasteja eri K/S-suhteilla sekä Pystysaumabetoni K50. Euroopan laajuinen Healcon tutkimushanke (itsekorjautuva betoni) saatiin lisäksi päätökseen, vaikkei valmista kaupallista ratkaisua vielä syntynytkään.

Koko Luja-konserni toimii kolmen laatusertifikaatin alla

”Asiakas on avainasemassa” on yksi Lujan arvoista (A). Se tarkoittaa sitä, että asiakaskeskeinen ajattelu ohjaa toimintaamme. Asiakkaamme voivat luottaa siihen, että Luja lunastaa lupauksensa ja yhteistyö sujuu saumattomasti. Luja kehittää tuotteitaan ja palvelujaan kiinteässä yhteistyössä asiakaskuntansa kanssa.

Toimintamme perusedellytys on, että asiakas saa meiltä tuotteet ja palvelut sovitun hintaisina, laatuisina ja aikataulun mukaisesti. Seuraammekin asiakkaiden tyytyväisyyttä ja kehitämme jatkuvasti toimintaamme saadun palautteen pohjalta. Sekä Lujatalon, Lujabetonin että Fesconin laatujärjestelmillä on ISO 9001 -sertifiointi. Kaikilla kolmella yhtiöllä on lisäksi valtakunnallinen OHSAS 18001 –työterveys- ja turvallisuusjärjestelmän sertifikaatti sekä ISO 14001 -ympäristöjärjestelmien sertifikaatit.

LujabetoniLujatalo ja Fescon toimintajärjestelmät PDF-muodossa.