X

Sosiaalinen vastuu

Henkilöstön hyvinvointi ja osaamisen kehittäminen

Vastuu omasta henkilöstöstä on keskeisin yritysvastuumme osa-alue. Osaava ja yritykseen sitoutunut henkilöstö on myös yksi Lujan tärkeimpiä menestystekijöitä. Liikevoitto ja sosiaalinen vastuu eivät ole Lujan liiketoiminnassa toistensa vastakohtia; Hyvä työyhteisö ja -ilmapiiri motivoi ja kannustaa henkilöstöä sekä tukee yhtiömme kilpailukyvyn jatkuvaa parantamista Johtaminen on osallistuvaa (J) –arvomme mukaisesti. Perheyhtiönä haluamme erityisesti kantaa vastuuta henkilöstön hyvinvoinnista pitkäjänteisesti. Vuosittainen henkilöstöpalaute kertoo, kuinka henkilöstöpolitiikassa on onnistuttu ja missä asioissa on parantamisen varaa.

Lujan sosiaalinen vastuu ulottuu kaikkiin sen sidosryhmiin. Osaava ja yritykseen sitoutunut henkilöstö on yksi Lujan tärkeimpiä menestystekijöitä. Tärkeimmiksi sidosryhmiksi sosiaalisen vastuun kannalta Luja-yhtiöissä on määritelty oman henkilöstön lisäksi asiakkaat, alihankkijat ja yhteistyökumppanit, alan oppilaitokset, viranomaiset sekä yhtiön toimipaikkoja ympäröivien yhteisöjen ihmiset.

Tärkeimmät yhtiön sosiaalisen vastuun osa-alueet ovat oman henkilöstön hyvinvointi ja turvallisuus, osaamisen kehittäminen, yhteistyö ympäröivän yhteiskunnan ihmisten kanssa, vastuullinen hankinta sekä Lujien tuotteiden ja ratkaisujen turvallisuus niiden käyttäjille. Muita sosiaalisen vastuun kulmakiviä ovat ihmis- ja työoikeuksia saumattomasti kunnioittavat henkilöstökäytännöt sekä aktiivinen vuoropuhelu eri ulkoisten sidosryhmien kanssa.

Rakennustoiminnassa työllisiä oli tammi-­elokuussa keskimäärin 9 400 enemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Rakennusalan työllisten vuosikeskiarvon odotetaan nousevan vuoden loppua kohden 177 000 henkilöön. Työvoiman lisääntynyt tarve näkyy voimakkaasti yrityksissä. Suurin tuotantoa rajoittava tekijä on tällä hetkellä ammattitaitoisen työvoiman saatavuus. Kapeikot ovat syntyneet pääasiassa tiettyihin toimihenkilötason tehtäviin.

Luja-yhtiöiden yhteenlaskettu henkilöstömäärä laski viidettä vuotta peräkkäin ja oli vuonna 2016 yhteensä 1364 henkeä (1371). Lasku johtuu lisääntyneestä aliurakoitsijoiden käytöstä sekä toiminnan yleisestä virtaviivaistamisesta ja digitalisoinnista. Lujabetonin henkilöstömäärä nousi hieman ja oli 573 henkilöä (568). Lujatalon henkilöstömäärä puolestaan laski ja oli  736 henkilöä (747). Fesconin henkilöstömäärä pysyi jotakuinkin entisellään ja oli 55 henkeä (56).

Lujan henkilöstö on ollut sangen pysyvää. Keskimääräinen työsuhteen pituus oli vuonna 2015 9,8 vuotta. Lujatalossa keskimääräinen työsuhteen pituus oli 8,7, Fesconilla 9,1 ja Lujabetonilla jopa 13,2 vuotta. Naisten osuus henkilöstöstä kaikkien Luja-yhtiöiden painotettuna keskiarvona oli 9,1 %. Luku on rakennusalalle tyypillistä tasoa.

Lujatalon henkilöstön valmennus- ja koulutustyössä keskityttiin vuonna 2015 asiakastyön kehittämiseen sekä mallinnusosaamisen hyödyntämiseen rakennussuunnittelussa. Esimiesten ammattitaitoa työsuhdeasioiden hoidossa on vahvistettiin puolestaan erilaisilla ajankohtaiskoulutuksilla. Lisäksi alueilla ylläpidettiin pakollisia korttipätevyyksiä.

Lujatalo toteutti yhteistyössä Axxell Monikulttuurikeskuksen kanssa vuoden kestävään maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen Espoossa. Koulutus alkoi syyskuussa 2016 ja sen tarkoituksena oli tuottaa rakennusalan perustutkinto noin kahdellekymmenelle maahanmuuttajalle. Koulutukseen kuului mm. rakennusalan suomenkielen opintoja, työelämätietoutta ja erilaisia ammattiopintoja sekä työssäoppimista.

Lujabetonilla koulutuksia ja valmennuksia järjestettiin jälleen vuoden aikana runsaasti.

Ammatillista osaamista terävöitettiin vuoden aikana työntekijöiden osalta mm. kahdella erillisellä LB Ammattilainen ryhmällä, joihin osallistui lähes 40 lujabetonilaista. Koulutuskokonaisuus piti sisällään 10 lähiopetuskertaa sekä omatoimista opiskelua iltaisin. Johtamisasioita opiskeltiin puolestaan LB:n esimiesakatemiassa, johon osallistui n. 40 esimiestä, viettäen yhdessä lukuvuoden aikana 8 lähiopetuspäivää. Lisäksi vertaitukea haettiin edellisenä vuonna käynnistyneestä sisäisestä mentorointiohjelmasta. Fesconissa koulutuksen pääpaino oli vuonna 2016 edellisen vuoden hyvien kokemusten johdosta edelleen henkilökohtaisessa esimiesvalmennuksessa.

Hyvä työilmapiiri motivoi ja kannustaa henkilöstöä sekä tukee yhtiömme kilpailukyvyn jatkuvaa parantamista Johtaminen on osallistuvaa (J) –arvomme mukaisesti. Perheyhtiönä Luja haluaa kantaa vastuuta henkilöstön hyvinvoinnista pitkäjänteisesti. Vuosittainen henkilöstöpalaute kertoo, kuinka henkilöstöpolitiikassa on onnistuttu ja missä asioissa on parantamisen varaa.

Henkilöstötutkimustaulukko

Kokonais-arvosana

Työn sisältö

Esimies ja johtamis-tapa

Työilma-piiri

Fyysinen työ-ympäristö

Sisäinen tiedon-kulku

Palkkaus ja palkitse-minen

Yritys- kuva ja työnan- tajakuva

Arvojen toteutu- minen

Vastaus% (edell. vuosi)

Lujabetoni

3,64

3,74

3,56

3,87

3,60

3,38

3,06

3,70

3,64

84 %

Lujatalo

3,89

4,00

3,81

3,95

3,90

3,53

3,04

3,95

3,96

72%

Fescon

3,96

3,95

3,73

3,94

3,91

3,92

3,0

3,97

4,24

91 %

Lujatalon henkilöstötyytyväisyyskysely järjestettiin syksyllä 2016. Tutkimuksen vastausprosentti nousi edellisestä vuodesta ja oli 72 % (68 %). Tulostaso pysyi jotakuinkin entisellään, vaikka yleisarvosana hieman laskikin. Alueiden ja yksiköiden välillä oli suuria eroja. Niiden syihin pureudutaan ja ns. parhaiden tapojen jakamiseen kaikkien hyväksi kiinnitetään erityistä huomiota. Eniten parannusta oli tyytyväisyydessä työasuihin, mikä johtui uudesta työasutoimittajasta. Sekä suhtautumisessa kehityskeskusteluihin ja työterveyshuoltoon. Eniten kehitettävää löytyi vastaajien mielestä palkkausjärjestelmän kannustavuudessa sekä yhteistyössä alueyksiköiden välillä. Alueiden ja yksiköiden välillä oli suuria eroja. Niiden syihin pureudutaan ja ns. parhaiden tapojen jakamiseen kaikkien hyväksi kiinnitetään erityistä huomiota. Myös tiedonkulku kaipaa kyselyn tulosten pohjalta lisäpanostusta

Lujabetonin henkilöstötutka toteutettiin perinteiseen tapaan huhtikuussa 2016. Vastausaktiivisuus oli jälleen korkealla tasolla – peräti 84 prosenttia. Tulostasokin ylitti aikaisemmat ennätykset ja sekä toimihnekilöiden että työntekijöiden tyytyväisyys oli noususuuntainen. Erityisesti työilmapiiri ja yhteishenki koetaan vahvuudeksi Lujabetonilla. Tähän on varmasti johtanut osaltaan myös jo vuosia kehittynyt esimiestyö. Myös viestinnän ja tiedotuksen koettiin parantuneen. Kehittämiskohteiksi nousi siisteys, missä tulokset vaihtelivat tosin runsaasti eri tuotantoyksiköiden keskuudessa.

Fesconin henkilöstötutkimus toteutettiin Lujabetonin tapaan keväällä 2016. Vastausprosentti pysyi edellisen vuoden tapaan korkealla ja oli peräti 91%. Kokonaistulos fescon historian paras 3,96 (3,78). Arvosanat nousivat lähes kaikissa osioissa ja eri osioiden tulostaso oli joko hyvä tai erinomainen. Erityisesti henkilöstön hyvinvoinnin kehittämiseen liittyvät osiot olivat kehittyneet merkittävästi. Tähän ovat varmastikin vaikuttaneet useat monivuotiset työturvallisuuden ja -ilmapiirin kehitysprojektit sekä esimiesvalmennus. Fyysisen työympäristön kehitys tehtailla vaatii vielä työtä.

Tavoitteena turvallinen työpaikka

Turvallisuuden parantaminen on koko rakennusalan yhteinen kehityshaaste, joka vaikuttaa merkittävästi myös alan vetovoimaisuuteen työnantajana. Lujan sosiaalisessa vastuussa on korostunut jo vuosia työturvallisuuteen panostaminen sekä ammattitaidon jatkuva kehittäminen. Työturvallisuusasiat ovat keskeinen asia työntekijöiden perehdytystä. Myös kaikki Lujan kesätyöntekijät kävivät perehdytystilaisuudet, jossa työturvallisuusasiat olivat keskeisessä roolissa.

Lujatalon tapaturmataajuus nousi vuonna 2016 hieman ja oli 16,4 Tt/MTh (13,9 Tt/MTh). Joensuun, Mikkelin, Lappeenrannan ja Kotkan toimipisteet pääsivät kuitenkin tavoitteena olleeseen 0-tapaturmaan. Turvallisuushavainnot kasvoivat jopa 54% ja niitä tehtiin yhteensä 2234 kappaletta. Määrän kasvuun vaikutti todennäköisesti Turva-app –puhelinsovellus, jonka kaikki työmaalla työskentelevät voivat ladata puhelimeensa. Henkilökohtaisten suojaimien käyttöön tehtiin tarkennuksia. Tällaisia olivat mm. valjaiden käyttöpakko saksilavalla työskenneltäessä.

Lujatalon Mikkelin ESPER, poliklinikka-alueen laajennus- ja muutostyömaa oli Rakennusteollisuuden järjestämän valtakunnallisen työturvallisuuskilpailun neljäs ja Itä-Suomen piirin järjestämässä työturvallisuuskilpailussa 2016 paras korjausrakentamistyömaa.  Lujatalossa jatkettiin vuonna 2014 alkanutta työmatkaliikenteen turvallisuuden tukemista, maksamalla nastarenkaat kaikille työntekijöille ja toimihenkilöille, jotka kulkevat talvisen työmatkansa polkupyörällä.

Lujabetonin vuoden 2016 tapaturmataajuus oli 40,0 Tt/MTh (43,8 Tt/MTh). Taajuus on edelleen korkea mutta oli jo toisena vuotena peräkkäin laskusuunnassa. Aktiivinen turvallisuustyö tehtaissa alkaakin tuottaa tulosta. Turvallisuushavaintoja tehtiin järjestelmään 1507 kpl, missä on jopa 41% lisäys vuoden takaiseen.

Fesconin yrityksen historiassa tavoitettiin vuonna 2016 ensimmäistä kertaa nollan tapaturman tavoite koko yrityksen osalta. Tehtaat olivat toimineet vuoden loppuun mennessä lähes 3 vuotta ilman tapaturmia. Aiempana vuonna 2015 ainut tapaturma oli toimihenkilön etätöissä tapahtunut kompastuminen. Henkilökunta oli edelleen vahvasti mukana työturvallisuuden kehittämisessä mm. Elmeri-järjestelmän aktiivisella kehitystyöllä.

Työhyvinvointia edistettiin Luja-yhtiöissä entisten vuosien tapaan.

Tyhy -toimintaa harjoitettiin Luja-yhtiöissä laajasti virkistysmäärärahoin tuetun Lujatiimi-toiminnan kautta. Lujatiimien tarjontaan vuonna 2016 kuului mm. kalastus- ja ammuntakisoja, eri yksiköiden välisiä turnauksia sekä kulttuurin osalta elokuvia, konsertteja, jääkiekkoa ja teatteria. Perinteisesti lujatiimit tukivat myös omaehtoista liikuntaa esimerkiksi kuntosaleilla ja uimahalleissa. Myös liikunta- ja kulttuuriseteleitä oli jaossa omaehtoiseen virkistäytymiseen. Lisäksi konsernissa jatkettiin myös varhaisen välittämisen toimintamallin toteuttamista ja jalkauttamista henkilöstön työkyvyn ja hyvinvoinnin tueksi sekä tiivistä yhteistyötä työterveyshuollon kanssa.

Lujatalossa saatiin vuonna 2016 laskettua merkittävästi sairauspoissaoloja ja poissaolo-% oli 4,3 % (5,2%).  Lujatalossa jatkettiin vuonna 2016 tehokkaasti uhkaavien työkykyongelmien varhaista havaitsemista ja niihin reagointia. Yhdessä eläkevakuutusyhtiön kanssa aloitettiin mm. 5 kpl työhönvalmennusta, joissa rakennus-/kirvesmiehet kouluttautuvat fyysisesti kevyempiin työtehtäviin (esim. työnjohtajiksi). Myös työyhteisöjen hyvinvointiin kiinnitettiin erityistä huomiota ja esimerkiksi muutamille kohderyhmille tehtiin Firstbeatin hyvinvointianalyysi-mittauksia. Lisäksi työnohjaustyyppiset keskustelut otettiin uudenlaisena toimintana käyttöön Lujatalossa. Kohteena olivat työssä kuormittuneet henkilöt tai ryhmät. Lujavire-hankkeiden 10. toimintavuosi täyttyi keväällä ja uusin rakennustyömaalle kohdistuva hanke  käynnistettiin Joensuussa.

Lujabetonissa sairauspoissaolojen määrä pysyi jotakuinkin entisellä tasolla ja oli 4,8 % työajasta (4,7 %). Lujabetonilla tuetaan henkilöstön työhyvinvointia koordinoidusti neljän alueellisen lujatiimin kautta, joiden tarjontaan vuonna 2016 kuului mm. kalastus- ja ammuntakisoja sekä kulttuurin osalta elokuvia, konsertteja, jääkiekkoa ja teatteria. Vuoden aikana jatkettiin yksilöpohjaisia kuntoutuksia työntekijäpuolella ja esimiehille suunnattiin oma vuoden mittainen hyvinvointivalmennus, jossa apuna olivat personal trainerit etänä sekä lähitapaamisten muodossa.

Fesconin sairauspoissaolojen määrä nousi edellisestä vuodesta merkittävästi tasolle 6,8 % (4,7 %). Vaikka poissaolo-% kehitys ei ollut suotuisa, on siihen syynä muutama pitkäaikainen sairasloma, joihin yritys ei ole voinut vaikuttaa toiminnallaan. Yleinen kehitys näyttää kuitenkin hyvältä. Myös Fesconissa onnistuttiin kehittämään Varhaisen välittämisen mallin käyttöä yhdessä työterveyshuollon kanssa. Myös 2016 Fesconilla pidettiin vuosittaiset liikunnalliset TYKY-päivät eri yksiköissä.

Lujan sosiaalinen vastuu ulottuu myös kumppaniverkostoon

Luja kunnioittaa kaikessa toiminnassaan kuluttajien oikeuksia ja noudattaa hyvää rakentamistapaa. Luja on tiiviissä vuorovaikutuksessa kaikkien niiden kanssa, joihin rakennetun ympäristön tuottaminen vaikuttaa. Luja kuuluu muun muassa seuraaviin kestävää rakentamista edistäviin yhdistyksiin: Rakennusteollisuus RT Oy, Rakennustuoteteollisuus RTT, Betoniteollisuus, Nolla Tapaturmaa –foorumi, Yllätetään Yhteiskunta ja Finnish Green Building Council.

Luja edellyttää alihankkijoiltaan ja tavarantoimittajiltaan taloudellisen ja sosiaalisen vastuun sekä ympäristöasioiden toteuttamista, ja valvonta toteutetaan hankintamenettelyn ja palvelusopimusten kautta. Erityistä huomiota kiinnitetään talousrikollisuuden torjuntaan. Lujatalo haluaa osaltaan olla kitkemässä alalla esiintyvää vastuutonta toimintaa ja tukea reilua rakentamista. Yritys onkin siksi velvoittanut vuoden 2012 alusta alkaen, että sen aliurakoitsijat kuuluvat Suomen Tilaajavastuu Oy:n ylläpitämään Tilaajavastuu.fi -palveluun.

Lujatalo-konserni on tukenut vuodesta 2012 lähtien Aseman Lapset ry:ta, jota tuettiin vuonna 2016 15.000 eurolla. Lisäksi vuonna 2016 valittiin rinnalle myös toinen tukikohde, Ensi- ja turvakotien liitto, jota tuettiin 10.000 eurolla. Aseman Lapset ry on vuonna 1990 perustettu poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton valtakunnallinen järjestö, jonka tavoitteena on aikaansaada henkilökohtainen ja toimiva vuorovaikutus aikuisten ja nuorten välille. Ensi- ja turvakotien liitto on vuonna 1945 perustettu valtakunnallinen lastensuojelujärjestö, jonka tarkoituksena on turvata lapsen oikeus suotuisiin kasvuolosuhteisiin ja turvalliseen kehitykseen, tukea vanhemmuutta ja perhettä sekä ehkäistä perheväkivaltaa.

Lujatalo remontoi keväällä 2016 uuden tilan Aseman Lapset ry:n käyttöön Helsingin Asematunneliin veloituksetta.