X

Lujaa, vastuullista yritystoimintaa

Luja-yhtiöt haluaa perheyhtiönä varmistaa olemassaolonsa myös tuleville sukupolville noudattamalla kestävän liiketoiminnan periaatteita. Kestävän liiketoiminnan kulmakiviä ovat aito asiakaskeskeisyys sekä luotettavuus ja vastuullisuus. Olemme mukana rakentamassa suomalaista yhteiskuntaa vastuullisesti, avoimuus ja läpinäkyvyys lähtökohtanamme. Tavoittelemme taloudellista tulosta aina eettisin keinoin ja Lujia arvoja noudattaen. Teemme työtämme laadukkaasti ja kuuntelemme asiakkaitamme tarjoten heille aitoa lisäarvoa ja hyötyjä. Kuuntelemme myös muita sidosryhmiämme, pidämme huolta henkilöstöstämme ja toimimme ympäristöä säästäen sekä ilmastonmuutosta ehkäisten.

Taloudellinen vastuu

Kannattavuus luo edellytykset yritysvastuun kantamiselle

”Asiakas on avainasemassa” on yksi Lujan arvoista (A). Se tarkoittaa sitä, että asiakaskeskeinen ajattelu ohjaa toimintaamme. Asiakkaamme voivat luottaa siihen, että Luja lunastaa lupauksensa ja yhteistyö sujuu saumattomasti. Luja kehittää tuotteitaan ja palvelujaan kiinteässä yhteistyössä asiakaskuntansa kanssa mm. Lujariihi-yhteiskehittelymallin avulla.

Vain kannattava ja kilpailukykyinen yritys voi pitkäjänteisesti kantaa vastuunsa sidosryhmiään ja yhteiskuntaa kohtaan; yrityksen terve tuloskehitys luo edellytykset riittävän sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun kantamiselle. Vuonna 2016 Suomen makrotalous viimein elpyi ja siinä oli nähtävissä selviä kasvun merkkejä. Rakennusteollisuus RT:n arvion mukaan rakentaminen kasvoi vuonna 2016 6-7 prosenttia. Nopea nousu on tuonut rakennusalalle lähes kymmenentuhatta uutta työpaikkaa vuodessa.

Rakentamisen kasvun taustalla oli erityisesti suhdannekäänteisiin voimakkaasti reagoiva uudisrakentaminen, joka kasvoi RT:n arvion mukaan arviolta 14 prosenttia. Talonrakentamisen aloituksia kertyi vuonna 2016 yhteensä yli 38 miljoonan kuutiometrin verran. Kasvua oli lähes kaikissa uudisrakennustyypeissä ja se johtui erityisesti väestön keskittymisestä entistä enemmän kasvukeskuksiin sekä toimitilatarpeiden muutoksesta.

Uusia tuotteita, ratkaisuja, asiakkuuksia ja hankkeita

U, eli Uudistamme ja kehitämme, on Lujan perusarvoja. Uudistamalla ja kehittämällä voidaan varmistaa Lujan kestävä kilpailukyky sekä kannattavuus pitkällä tähtäimellä. Se tarkoittaa jatkuvaa liiketoiminnan kehitystyötä sekä uusien ratkaisujen ja osaamisen hakemista asiakkaan sekä ympäristön parhaaksi. Luja-yhtiöissä panostettiin kehitystyöhön edellisen vuoden tapaan yhteensä 16 henkilötyövuotta. Luvussa on mukana myös auditointeihin käytetty työaika. Investointien määrä kasvoi edellisestä vuodesta ja oli yhteensä 5,4 miljoonaa euroa (3,5 milj.euroa).

Lujatalon kehitystoiminta painottui vuonna 2016 strategiassa määriteltyjen toimintatapojen jatkokehitykseen. Kehitystoiminnan laajuus oli noin 5,0 henkilötyövuotta, mikä on samaa luokkaa kuin edellisenä vuonna. Yrityksen kehitystoiminta painottui edellisen vuoden tapaan erityisesti mallinnukseen liittyvien tietojärjestelmien ja prosessien kehitystyöhön. Myös liiketoiminnan kehitystyö sai uusia suuntia, kun uudistetun strategian myötä perustettiin viisi strategista kehitysohjelmaa. Näiden kehitysohjelmien lopputulemana tavoitellaan toimialan parasta asiakaskokemusta ja työnantajakuvaa, luodaan uudenlaisia asiakasyhteistyömalleja, kehitetään kilpailukykyä korjausrakentamisessa sekä virtaviivaistetaan toimintaa.

Lujabetonin kehityksen painopisteet olivat vuonna 2016 uusien tuotteiden lisäksi operatiivisten toimintojen kehityksessä, laajojen tietojärjestelmämuutosten ja kehityshankkeiden läpiviemisessä sekä käyttöönotossa. Kokonaisuudessaan kehitystoiminnan laajuus pysyi edellisen vuoden tasolla ja oli noin 6,0 henkilötyövuotta. Vuonna 2016 Lujabetoni jatkoi vahvaa tuotekehitystyötään ja toi markkinoille mm. SuperSiltabetonin, joka on nopeasti kuivuva P-lukubetoni etenkin sillan kannen korjauskohteisiin. Sen merkittävin hyöty saadaan rakentamisen aikataulu- ja kustannussäästöistä.

Fescon kehittää perinteisesti tuotteensa urakoitsijoiden mielipiteitä ja toivomuksia kuunnellen. Kehitystyön laajuus pysyi vuonna 2016 edellisen vuoden tasolla ja vastasi 5 henkilötyövuotta. Tuotekehityksen pääkohteita olivat vuonna 2016 edellisen vuoden tavoin tasoitteet, julkisivutuotteet ja erikoisbetonit. Vuoden 2016 merkittävimmät tuoteuutuudet olivat HSS Hiekoitussepeli, Saneerauslaasti SSLite, Tiivislaasti, Heavy-märkälaasteja eri K/S-suhteilla sekä Pystysaumabetoni K50. Euroopan laajuinen Healcon tutkimushanke (itsekorjautuva betoni) saatiin lisäksi päätökseen, vaikkei valmista kaupallista ratkaisua vielä syntynytkään.

Koko Luja-konserni toimii kolmen laatusertifikaatin alla

”Asiakas on avainasemassa” on yksi Lujan arvoista (A). Se tarkoittaa sitä, että asiakaskeskeinen ajattelu ohjaa toimintaamme. Asiakkaamme voivat luottaa siihen, että Luja lunastaa lupauksensa ja yhteistyö sujuu saumattomasti. Luja kehittää tuotteitaan ja palvelujaan kiinteässä yhteistyössä asiakaskuntansa kanssa.

Toimintamme perusedellytys on, että asiakas saa meiltä tuotteet ja palvelut sovitun hintaisina, laatuisina ja aikataulun mukaisesti. Seuraammekin asiakkaiden tyytyväisyyttä ja kehitämme jatkuvasti toimintaamme saadun palautteen pohjalta. Sekä Lujatalon, Lujabetonin että Fesconin laatujärjestelmillä on ISO 9001 -sertifiointi. Kaikilla kolmella yhtiöllä on lisäksi valtakunnallinen OHSAS 18001 –työterveys- ja turvallisuusjärjestelmän sertifikaatti sekä ISO 14001 -ympäristöjärjestelmien sertifikaatit.

LujabetoniLujatalo ja Fescon toimintajärjestelmät PDF-muodossa.

Ympäristövastuu

Ympäristöstä huolehtiminen on yritysvastuullisuutta

Luja kantaa vastuuta toimintansa ympäristövaikutuksista: suojelemme ympäristöä, minimoimme toimintamme ympäristökuormituksen ja säästämme luonnonvaroja. Nämä ovat Luja-yhtiöiden sertifioimissa ISO 14001 –ympäristöjärjestelmissä mainittuja ympäristöpäämääriämme. Ympäristöjärjestelmämme varmistaa, että Lujan toiminta täyttää lakisääteiset ja viranomaisvaatimukset sekä myös toiminnan jatkuvan parantamisen. Järjestelmät ovat tuoneet ympäristöasiat osaksi jokapäiväistä päätöksentekoa ja käytännön toimintaa. Ympäristö- ja turvallisuuspäämäärien ja -tavoitteiden toteutumista valvotaan Menestysmittari- eli Balanced Scorecard –seurannalla sekä ulkoisilla ja sisäisillä auditoinneilla.

Ilmastotalkoot ovat yhteiset

Yhtenä Suomen suurimmista rakennusalan konserneista Luja voi vaikuttaa merkittävästi ilmastonmuutosta aiheuttavien päästöjen vähentämiseen. Viimeisimpien laskelmien mukaan rakennettu ympäristö vastaa hieman alle 40%:sta koko Suomen energiankäytöstä ja kasvihuonepäästöistä. Rakennus- ja purkutoiminta puolestaan muodostaa noin 33% Suomessa syntyneiden jätteiden kokonaismäärästä. Energiankäytön tehostaminen, jätekuormituksen vähentäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen leikkaaminen ovatkin siksi Lujan pysyvällä agendalla.

Maa-ainesten otto on puolestaan Fesconin merkittävin ympäristöön vaikuttava toiminta. Yhtiö hankkii tuotannossa tarvitsemansa hiekan sekä omistamiltaan maa-ainesalueilta että ostohiekkana. Olennaisimmat ympäristökustannukset liittyvät maisemointiin ja sivutuotteiden käsittelyyn.

Ympäristöä voidaan säästää monin tavoin

Osa ympäristövaikutuksista tapahtuu väistämättä, mutta osa on vältettävissä. Esimerkiksi jätettä syntyy aina jonkin verran, mutta sen määrään voidaan vaikuttaa ja vaikutuksia voidaan lieventää käsittelemällä jätettä oikein. Luja-yhtiössä tarkkaillaan energiankäyttöä, mitataan hiilidioksidi-päästöjä, suositaan vähäpäästöisiä materiaaleja ja pyritään vähentämään omaa ”hiilijalanjälkeä”. Lujan kaikilla Suomen tehtailla on voimassa oleva ympäristölupa. Ulkomaisissa tytäryhtiöissä toimitaan maakohtaisten lupien puitteissa. Vuonna 2016 Luja-yhtiöissä ei tapahtunut yhtään vakavaa ympäristövahinkoa.

Ympäristöajattelua edellytetään myös yhteistyökumppaneilta

Luja kantaa itse ympäristövastuunsa ja edellytämme samaa myös käyttämiltämme aliurakoitsijoilta ja tavarantoimittajilta. Asiakkaan saaman tuotteen loppulaatu edellyttää kaikkien osapuolten yhteistä sitoutumista laatuajatteluun ja ympäristöarvoihin.

Asiakkaille yhä parempia, kestävän kehityksen ratkaisuja

Kun yritysvastuuseen liittyvät tavoitteet ja päämäärät on asetettu, pitää niiden toteutumista tietenkin myös mitata. Lujan BSC- eli menestysmittaristo mittaa myös vastuullisuuden toteutumista ja mittarituloksia seurataan aina operatiiviselta tasolta hallitukseen asti. Tulosten pohjalta kehitämme toimintaamme jatkuvasti ja tarjoamme asiakkaillemme yhä parempia, kestävän kehityksen ratkaisuja.

Luja haluaa olla aktiivisesti rakentamassa entistä kestävämpää yhteiskuntaa.

Tarvitaan Lujaa luontoa

Ympäristöjärjestelmän toteutuminen punnitaan käytännön työssä tehtailla ja työmailla. Ympäristönsuojelun pitää tulla osaksi jokaisen lujalaisen ajattelua ja ohjata arjessa tehtäviä ratkaisuja. Tämän vuoksi olemme luoneet ympäristöasioista ”huoneentaulun” LUJALUONTO, joka on työmaiden ja toimistojen seinillä muistuttamassa lujalaisia ja yhteistyökumppaneitamme ympäristöasioista ja –päämääristämme.

Luja haluaa olla aktiivisesti rakentamassa entistä kestävämpää yhteiskuntaa. Tämän se tekee ihmiseltä ihmiselle – nyt jo yli 60 vuoden kokemuksella.

Entistä tehokkaampaa jätteiden käsittelyä

Lujatalon jätemäärät nousivat asuin- ja toimistorakennustyömailla ja olivat 9,1 kg/rm3 (8,3 kg/rm3) sekä liike- ja teollisuusrakentamisessa ja olivat 2,9 kg/rm3 (2,7 kg/rm3). Lajittelua saatiin kuitenkin parannettua. Lajittelu-% nousi viime vuonna valmistuneiden työmaiden kesken ja oli uudistyömailla 58,7 % (49,1 %) ja korjaustyömailla 66,3 % (62,9 %). Yhtenä selittävänä tekijänä jätemäärien nousuun oli 2016 valmistuneen suuren rakennushankkeen vaikutus jätemääriin. Tältä työmaalta tuli kolmannes uudistyömaiden jätteistä. Lujatalossa pilotoitiin vuonna 2016 Brother Christmas-yhteistyötä työmaiden ylijäävän rakennusmateriaalin hyödyntämisessä.

Digitalisaatio on edennyt myös työmailla ja tuonut uusia mahdollisuuksia. Esimerkiksi erilaiset mobiilisovellukset helpottavat työmaan arkea esim. jatehuoltoon ja materiaalitietojen hallintaan liittyen. Tuotannonohjausjärjestelmiä on viety vuonna 2016 laajemminkin tietokantapohjaiseksi jolloin yksittäisten asiakirjojen täyttäminen vähenee. Samoin riskienhallintaketjuun on panostettu voimakkaasti työmaan alusta saakka. Lujatalo on mukana myös Rakennustiedon vetämässä TEHO-hankkeessa, jossa digitalisoidaan rakennusmateriaalien tuotetietoja. Rekisteri otettiin pilottityömailla käyttöön 2016 ja siitä pidettiin käyttökoulutusta työmaille ja hankinnalle.

Energiatehokkuuden parantamiseksi tehdään jatkuvaa työtä

Energiankulutus nousi vuonna 2016 Lujatalon uudistyömailla, mutta korjaustyömailla pysyttiin samalla tasolla. Energiankulutukseen vaikuttaa merkitsevästi työmaan ajoittuminen vuodenaikojen mukaan. Siksi energiankulutuksessa onnistumista mittaa paremmin työmaakohtaisen energiankulutustavoitteen alittaminen. Vuonna 2016 tavoitteen alitti 75 % työmaista (80 %). Työmaiden energiankulutusta pytitään vähentämään mm. uuden kaluston ja energiankulutuksen seurannan avulla. Syntyneet päästöt sähkön osalta kompensoidaan tuulivoiman avulla. Lujatalolla onkin viimeisen kolmen vuoden aikana hankittu alkuperätakuut tuulivoimalle 12 400 MWh edestä. Tämä on vähentänyt päästöjä 2 592 tn CO2, mikä vastaa yli 19 miljoonan ajokilometrin matkaa Lujatalon työsuhdeautolla.

Vuoden 2016 tuotantomääriin suhteutettu energiankulutus pysyi Lujabetonissa jotakuinkin edellisen vuoden tasolla ja oli 246 MJ/valm betonim3 (240 MJ/valm betonim3). Lujabetonin tehtaiden hiilidioksidipäästöjen määrä laskettuna käytetystä polttoaineista kasvoi lisääntyneiden tuotantomäärien myötä ja oli 5 220 160 CO2 kg (4 865 148   CO2 kg CO2 kg). Myös jätekustannusten osuudessa liikevaihdosta oli hieman kasvua ja se oli 0,84 % (0,78%).

Fescon onnistui laskemaan vuonna 2016 tehtaidensa kokonaisenergiankulutusta sekä hiilidioksidipäästöjä, mutta keskimääräinen energiankulutus kasvoi tuotantorakenteen muutoksen johdosta hieman ja oli 309 MJ/valm betonim3 (305 MJ/valm betonim3). Fesconin tehtaiden hiilidioksidipäästöjen määrää laskettuna käytetystä polttoaineista (polttoöljyt ja kaukolämpö) ja kaasusta (ei sähkö) kerrottuna laskennallisilla päästö- ja hapetuskertoimilla saatiin laskettua ja se oli 1 514 156 CO2 kg (1 581 973 CO2 kg). Jätekustannusten osuus liikevaihdosta laski myös ja oli 0,52 % (0,62 %).

Uusia kestävän rakentamisen ratkaisuja

Tuotekehityspuolella Lujabetoni lähti lisäksi mukaan kansainväliseen kehityshankkeeseen, jossa kehitetään uutta, ympäristöystävällistä tapaa valmistaa betonia teollisuuden sivuvirroista saatavilla geopolymeereillä. Geopolymeeriteknologialla valmistettu betoni tuottaa jopa 80 prosenttia vähemmän CO2-päästöjä kuin perinteisin keinoin valmistettu betoni. Kehityshanke alkanee vuonna 2017.

Lujabetoni lähti mukaan kierrätys raaka-aineen valmistukseen Oulussa. Oulun tehtaalla lähdettiin tekemään Parocin kivivillan valmistuksen sivutuotteena syntyvästä linkojätteestä brikettejä uudelleen käytettäväksi kierrätys raaka-aineeksi. Uusioraaka-aine korvaa neitseellisen kiven käytön ja säästää siten energiaa. Positiivisia ympäristövaikutuksia saadaan paitsi energiansäästöstä myös suorista jätemääristä. Yhteistyö osoittaa, kuinka kivi kiertää häviämättä yhteiskunnassa lähes loputtomiin. Kivi onkin kiertotalouden perusta.

Luja luuta laikaisi maailman ympäristöpäivänä

Luja-yhtiöiden yhteistä siivouspäivää vietettiin perinteiseen tapaan maailman ympäristöpäivää edeltävänä perjantaina 4.6.2016. Lujatalon puolella siivouspäivänä siivottiin toimistoja, varikkoja ja työmaita. Fesconilla ja Lujabetonissa siivottiin puolestaan toimistojen lisäksi kaikki tuotantotilat. Tilojen siisteydestä huolehtiminen parantaa työskentelytehokkuuden lisäksi työturvallisuutta. Pölyn hallinnan avulla parannetaan puolestaan työntekijöiden hengitysilman laatua.

Työtä kestävän rakentamisen eteen mitataan jatkuvasti

Kun yritysvastuuseen liittyvät tavoitteet ja päämäärät on asetettu, pitää niiden toteutumista tietenkin myös mitata. Lujan BSC- eli menestysmittaristo mittaa myös vastuullisuuden toteutumista ja mittarituloksia seurataan aina operatiiviselta tasolta hallitukseen asti. Tavoitteiden toteutumista mitataan myös ulkoisilla ja sisäisillä auditoinneilla. Lujatalolla auditointiin viime vuonna sisäisten auditointien avulla 50 % työmaista. Tämän lisäksi tehtiin ympäristöauditointeja 70% työmaista ja  työturvallisuusauditointeja 95 % työmaista.

Lujabetonin ympäristöjärjestelmän arviointia täydentää vuosittainen sisäisiin auditointeihin perustuva tehdastoimintakilpailu, jossa ympäristöasioiden painoarvo on suuri. Vuoden 2016 tehdastoimintakilpailun voitti Tampereen valmisbetonitehdas 95 pisteellä, mikä on tuloksena erittäin hyvä.

Arviointien ja mittausten pohjalta kehitämme toimintaamme jatkuvasti ja tarjoamme asiakkaillemme yhä parempia, kestävän kehityksen ratkaisuja. Luja haluaa olla aktiivisesti rakentamassa entistä kestävämpää yhteiskuntaa. Tämän se tekee ihmiseltä ihmiselle – nyt jo yli 60 vuoden kokemuksella.

Lujan toimintajärjestelmät

Lujabetoni
Lujatalo
Fescon

Sosiaalinen vastuu

Henkilöstön hyvinvointi ja osaamisen kehittäminen

Vastuu omasta henkilöstöstä on keskeisin yritysvastuumme osa-alue. Osaava ja yritykseen sitoutunut henkilöstö on myös yksi Lujan tärkeimpiä menestystekijöitä. Liikevoitto ja sosiaalinen vastuu eivät ole Lujan liiketoiminnassa toistensa vastakohtia; Hyvä työyhteisö ja -ilmapiiri motivoi ja kannustaa henkilöstöä sekä tukee yhtiömme kilpailukyvyn jatkuvaa parantamista Johtaminen on osallistuvaa (J) –arvomme mukaisesti. Perheyhtiönä haluamme erityisesti kantaa vastuuta henkilöstön hyvinvoinnista pitkäjänteisesti. Vuosittainen henkilöstöpalaute kertoo, kuinka henkilöstöpolitiikassa on onnistuttu ja missä asioissa on parantamisen varaa.

Lujan sosiaalinen vastuu ulottuu kaikkiin sen sidosryhmiin. Osaava ja yritykseen sitoutunut henkilöstö on yksi Lujan tärkeimpiä menestystekijöitä. Tärkeimmiksi sidosryhmiksi sosiaalisen vastuun kannalta Luja-yhtiöissä on määritelty oman henkilöstön lisäksi asiakkaat, alihankkijat ja yhteistyökumppanit, alan oppilaitokset, viranomaiset sekä yhtiön toimipaikkoja ympäröivien yhteisöjen ihmiset.

Tärkeimmät yhtiön sosiaalisen vastuun osa-alueet ovat oman henkilöstön hyvinvointi ja turvallisuus, osaamisen kehittäminen, yhteistyö ympäröivän yhteiskunnan ihmisten kanssa, vastuullinen hankinta sekä Lujien tuotteiden ja ratkaisujen turvallisuus niiden käyttäjille. Muita sosiaalisen vastuun kulmakiviä ovat ihmis- ja työoikeuksia saumattomasti kunnioittavat henkilöstökäytännöt sekä aktiivinen vuoropuhelu eri ulkoisten sidosryhmien kanssa.

Rakennustoiminnassa työllisiä oli tammi-­elokuussa keskimäärin 9 400 enemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Rakennusalan työllisten vuosikeskiarvon odotetaan nousevan vuoden loppua kohden 177 000 henkilöön. Työvoiman lisääntynyt tarve näkyy voimakkaasti yrityksissä. Suurin tuotantoa rajoittava tekijä on tällä hetkellä ammattitaitoisen työvoiman saatavuus. Kapeikot ovat syntyneet pääasiassa tiettyihin toimihenkilötason tehtäviin.

Luja-yhtiöiden yhteenlaskettu henkilöstömäärä laski viidettä vuotta peräkkäin ja oli vuonna 2016 yhteensä 1364 henkeä (1371). Lasku johtuu lisääntyneestä aliurakoitsijoiden käytöstä sekä toiminnan yleisestä virtaviivaistamisesta ja digitalisoinnista. Lujabetonin henkilöstömäärä nousi hieman ja oli 573 henkilöä (568). Lujatalon henkilöstömäärä puolestaan laski ja oli  736 henkilöä (747). Fesconin henkilöstömäärä pysyi jotakuinkin entisellään ja oli 55 henkeä (56).

Lujan henkilöstö on ollut sangen pysyvää. Keskimääräinen työsuhteen pituus oli vuonna 2015 9,8 vuotta. Lujatalossa keskimääräinen työsuhteen pituus oli 8,7, Fesconilla 9,1 ja Lujabetonilla jopa 13,2 vuotta. Naisten osuus henkilöstöstä kaikkien Luja-yhtiöiden painotettuna keskiarvona oli 9,1 %. Luku on rakennusalalle tyypillistä tasoa.

Lujien osaajien valmennus- ja koulutustyö

Lujatalon henkilöstön valmennus- ja koulutustyössä keskityttiin vuonna 2015 asiakastyön kehittämiseen sekä mallinnusosaamisen hyödyntämiseen rakennussuunnittelussa. Esimiesten ammattitaitoa työsuhdeasioiden hoidossa on vahvistettiin puolestaan erilaisilla ajankohtaiskoulutuksilla. Lisäksi alueilla ylläpidettiin pakollisia korttipätevyyksiä.

Lujatalo toteutti yhteistyössä Axxell Monikulttuurikeskuksen kanssa vuoden kestävään maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen Espoossa. Koulutus alkoi syyskuussa 2016 ja sen tarkoituksena oli tuottaa rakennusalan perustutkinto noin kahdellekymmenelle maahanmuuttajalle. Koulutukseen kuului mm. rakennusalan suomenkielen opintoja, työelämätietoutta ja erilaisia ammattiopintoja sekä työssäoppimista.

Ammatillista osaamista terävöitettiin vuoden aikana työntekijöiden osalta mm. kahdella erillisellä LB Ammattilainen ryhmällä, joihin osallistui lähes 40 lujabetonilaista. Koulutuskokonaisuus piti sisällään 10 lähiopetuskertaa sekä omatoimista opiskelua iltaisin. Johtamisasioita opiskeltiin puolestaan LB:n esimiesakatemiassa, johon osallistui n. 40 esimiestä, viettäen yhdessä lukuvuoden aikana 8 lähiopetuspäivää. Lisäksi vertaitukea haettiin edellisenä vuonna käynnistyneestä sisäisestä mentorointiohjelmasta. Fesconissa koulutuksen pääpaino oli vuonna 2016 edellisen vuoden hyvien kokemusten johdosta edelleen henkilökohtaisessa esimiesvalmennuksessa.

Työilmapiiri kehittyi jälleen myönteisesti

Hyvä työilmapiiri motivoi ja kannustaa henkilöstöä sekä tukee yhtiömme kilpailukyvyn jatkuvaa parantamista Johtaminen on osallistuvaa (J) –arvomme mukaisesti. Perheyhtiönä Luja haluaa kantaa vastuuta henkilöstön hyvinvoinnista pitkäjänteisesti. Vuosittainen henkilöstöpalaute kertoo, kuinka henkilöstöpolitiikassa on onnistuttu ja missä asioissa on parantamisen varaa.


Lujabetonin henkilöstötutka toteutettiin perinteiseen tapaan huhtikuussa 2016. Vastausaktiivisuus oli jälleen korkealla tasolla – peräti 84 prosenttia. Tulostasokin ylitti aikaisemmat ennätykset ja sekä toimihnekilöiden että työntekijöiden tyytyväisyys oli noususuuntainen. Erityisesti työilmapiiri ja yhteishenki koetaan vahvuudeksi Lujabetonilla. Tähän on varmasti johtanut osaltaan myös jo vuosia kehittynyt esimiestyö. Myös viestinnän ja tiedotuksen koettiin parantuneen. Kehittämiskohteiksi nousi siisteys, missä tulokset vaihtelivat tosin runsaasti eri tuotantoyksiköiden keskuudessa.Lujatalon henkilöstötyytyväisyyskysely järjestettiin syksyllä 2016. Tutkimuksen vastausprosentti nousi edellisestä vuodesta ja oli 72 % (68 %). Tulostaso pysyi jotakuinkin entisellään, vaikka yleisarvosana hieman laskikin. Alueiden ja yksiköiden välillä oli suuria eroja. Niiden syihin pureudutaan ja ns. parhaiden tapojen jakamiseen kaikkien hyväksi kiinnitetään erityistä huomiota. Eniten parannusta oli tyytyväisyydessä työasuihin, mikä johtui uudesta työasutoimittajasta. Sekä suhtautumisessa kehityskeskusteluihin ja työterveyshuoltoon. Eniten kehitettävää löytyi vastaajien mielestä palkkausjärjestelmän kannustavuudessa sekä yhteistyössä alueyksiköiden välillä. Alueiden ja yksiköiden välillä oli suuria eroja. Niiden syihin pureudutaan ja ns. parhaiden tapojen jakamiseen kaikkien hyväksi kiinnitetään erityistä huomiota. Myös tiedonkulku kaipaa kyselyn tulosten pohjalta lisäpanostusta

Fesconin henkilöstötutkimus toteutettiin Lujabetonin tapaan keväällä 2016. Vastausprosentti pysyi edellisen vuoden tapaan korkealla ja oli peräti 91%. Kokonaistulos fescon historian paras 3,96 (3,78). Arvosanat nousivat lähes kaikissa osioissa ja eri osioiden tulostaso oli joko hyvä tai erinomainen. Erityisesti henkilöstön hyvinvoinnin kehittämiseen liittyvät osiot olivat kehittyneet merkittävästi. Tähän ovat varmastikin vaikuttaneet useat monivuotiset työturvallisuuden ja -ilmapiirin kehitysprojektit sekä esimiesvalmennus. Fyysisen työympäristön kehitys tehtailla vaatii vielä työtä.

Tavoitteena turvallinen työpaikka

Turvallisuuden parantaminen on koko rakennusalan yhteinen kehityshaaste, joka vaikuttaa merkittävästi myös alan vetovoimaisuuteen työnantajana. Lujan sosiaalisessa vastuussa on korostunut jo vuosia työturvallisuuteen panostaminen sekä ammattitaidon jatkuva kehittäminen. Työturvallisuusasiat ovat keskeinen asia työntekijöiden perehdytystä. Myös kaikki Lujan kesätyöntekijät kävivät perehdytystilaisuudet, jossa työturvallisuusasiat olivat keskeisessä roolissa.

Lujatalon tapaturmataajuus nousi vuonna 2016 hieman ja oli 16,4 Tt/MTh (13,9 Tt/MTh). Joensuun, Mikkelin, Lappeenrannan ja Kotkan toimipisteet pääsivät kuitenkin tavoitteena olleeseen 0-tapaturmaan. Turvallisuushavainnot kasvoivat jopa 54% ja niitä tehtiin yhteensä 2234 kappaletta. Määrän kasvuun vaikutti todennäköisesti Turva-app –puhelinsovellus, jonka kaikki työmaalla työskentelevät voivat ladata puhelimeensa. Henkilökohtaisten suojaimien käyttöön tehtiin tarkennuksia. Tällaisia olivat mm. valjaiden käyttöpakko saksilavalla työskenneltäessä.

Lujatalon Mikkelin ESPER, poliklinikka-alueen laajennus- ja muutostyömaa oli Rakennusteollisuuden järjestämän valtakunnallisen työturvallisuuskilpailun neljäs ja Itä-Suomen piirin järjestämässä työturvallisuuskilpailussa 2016 paras korjausrakentamistyömaa.  Lujatalossa jatkettiin vuonna 2014 alkanutta työmatkaliikenteen turvallisuuden tukemista, maksamalla nastarenkaat kaikille työntekijöille ja toimihenkilöille, jotka kulkevat talvisen työmatkansa polkupyörällä.

Lujabetonin vuoden 2016 tapaturmataajuus oli 40,0 Tt/MTh (43,8 Tt/MTh). Taajuus on edelleen korkea mutta oli jo toisena vuotena peräkkäin laskusuunnassa. Aktiivinen turvallisuustyö tehtaissa alkaakin tuottaa tulosta. Turvallisuushavaintoja tehtiin järjestelmään 1507 kpl, missä on jopa 41% lisäys vuoden takaiseen.

Fesconin yrityksen historiassa tavoitettiin vuonna 2016 ensimmäistä kertaa nollan tapaturman tavoite koko yrityksen osalta. Tehtaat olivat toimineet vuoden loppuun mennessä lähes 3 vuotta ilman tapaturmia. Aiempana vuonna 2015 ainut tapaturma oli toimihenkilön etätöissä tapahtunut kompastuminen. Henkilökunta oli edelleen vahvasti mukana työturvallisuuden kehittämisessä mm. Elmeri-järjestelmän aktiivisella kehitystyöllä.

Työhyvinvointia edistettiin Luja-yhtiöissä entisten vuosien tapaan.

Tyhy -toimintaa harjoitettiin Luja-yhtiöissä laajasti virkistysmäärärahoin tuetun Lujatiimi-toiminnan kautta. Lujatiimien tarjontaan vuonna 2016 kuului mm. kalastus- ja ammuntakisoja, eri yksiköiden välisiä turnauksia sekä kulttuurin osalta elokuvia, konsertteja, jääkiekkoa ja teatteria. Perinteisesti lujatiimit tukivat myös omaehtoista liikuntaa esimerkiksi kuntosaleilla ja uimahalleissa. Myös liikunta- ja kulttuuriseteleitä oli jaossa omaehtoiseen virkistäytymiseen. Lisäksi konsernissa jatkettiin myös varhaisen välittämisen toimintamallin toteuttamista ja jalkauttamista henkilöstön työkyvyn ja hyvinvoinnin tueksi sekä tiivistä yhteistyötä työterveyshuollon kanssa.

Lujatalossa saatiin vuonna 2016 laskettua merkittävästi sairauspoissaoloja ja poissaolo-% oli 4,3 % (5,2%).  Lujatalossa jatkettiin vuonna 2016 tehokkaasti uhkaavien työkykyongelmien varhaista havaitsemista ja niihin reagointia. Yhdessä eläkevakuutusyhtiön kanssa aloitettiin mm. 5 kpl työhönvalmennusta, joissa rakennus-/kirvesmiehet kouluttautuvat fyysisesti kevyempiin työtehtäviin (esim. työnjohtajiksi). Myös työyhteisöjen hyvinvointiin kiinnitettiin erityistä huomiota ja esimerkiksi muutamille kohderyhmille tehtiin Firstbeatin hyvinvointianalyysi-mittauksia. Lisäksi työnohjaustyyppiset keskustelut otettiin uudenlaisena toimintana käyttöön Lujatalossa. Kohteena olivat työssä kuormittuneet henkilöt tai ryhmät. Lujavire-hankkeiden 10. toimintavuosi täyttyi keväällä ja uusin rakennustyömaalle kohdistuva hanke  käynnistettiin Joensuussa.

Lujabetonissa sairauspoissaolojen määrä pysyi jotakuinkin entisellä tasolla ja oli 4,8 % työajasta (4,7 %). Lujabetonilla tuetaan henkilöstön työhyvinvointia koordinoidusti neljän alueellisen lujatiimin kautta, joiden tarjontaan vuonna 2016 kuului mm. kalastus- ja ammuntakisoja sekä kulttuurin osalta elokuvia, konsertteja, jääkiekkoa ja teatteria. Vuoden aikana jatkettiin yksilöpohjaisia kuntoutuksia työntekijäpuolella ja esimiehille suunnattiin oma vuoden mittainen hyvinvointivalmennus, jossa apuna olivat personal trainerit etänä sekä lähitapaamisten muodossa.

Fesconin sairauspoissaolojen määrä nousi edellisestä vuodesta merkittävästi tasolle 6,8 % (4,7 %). Vaikka poissaolo-% kehitys ei ollut suotuisa, on siihen syynä muutama pitkäaikainen sairasloma, joihin yritys ei ole voinut vaikuttaa toiminnallaan. Yleinen kehitys näyttää kuitenkin hyvältä. Myös Fesconissa onnistuttiin kehittämään Varhaisen välittämisen mallin käyttöä yhdessä työterveyshuollon kanssa. Myös 2016 Fesconilla pidettiin vuosittaiset liikunnalliset TYKY-päivät eri yksiköissä.

Lujan sosiaalinen vastuu ulottuu myös kumppaniverkostoon

Luja kunnioittaa kaikessa toiminnassaan kuluttajien oikeuksia ja noudattaa hyvää rakentamistapaa. Luja on tiiviissä vuorovaikutuksessa kaikkien niiden kanssa, joihin rakennetun ympäristön tuottaminen vaikuttaa. Luja kuuluu muun muassa seuraaviin kestävää rakentamista edistäviin yhdistyksiin: Rakennusteollisuus RT Oy, Rakennustuoteteollisuus RTT, Betoniteollisuus, Nolla Tapaturmaa –foorumi, Yllätetään Yhteiskunta ja Finnish Green Building Council.

Luja edellyttää alihankkijoiltaan ja tavarantoimittajiltaan taloudellisen ja sosiaalisen vastuun sekä ympäristöasioiden toteuttamista, ja valvonta toteutetaan hankintamenettelyn ja palvelusopimusten kautta. Erityistä huomiota kiinnitetään talousrikollisuuden torjuntaan. Lujatalo haluaa osaltaan olla kitkemässä alalla esiintyvää vastuutonta toimintaa ja tukea reilua rakentamista. Yritys onkin siksi velvoittanut vuoden 2012 alusta alkaen, että sen aliurakoitsijat kuuluvat Suomen Tilaajavastuu Oy:n ylläpitämään Tilaajavastuu.fi -palveluun.

Lujatalo-konserni on tukenut vuodesta 2012 lähtien Aseman Lapset ry:ta, jota tuettiin vuonna 2016 15.000 eurolla. Lisäksi vuonna 2016 valittiin rinnalle myös toinen tukikohde, Ensi- ja turvakotien liitto, jota tuettiin 10.000 eurolla. Aseman Lapset ry on vuonna 1990 perustettu poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton valtakunnallinen järjestö, jonka tavoitteena on aikaansaada henkilökohtainen ja toimiva vuorovaikutus aikuisten ja nuorten välille. Ensi- ja turvakotien liitto on vuonna 1945 perustettu valtakunnallinen lastensuojelujärjestö, jonka tarkoituksena on turvata lapsen oikeus suotuisiin kasvuolosuhteisiin ja turvalliseen kehitykseen, tukea vanhemmuutta ja perhettä sekä ehkäistä perheväkivaltaa.

Lujatalo remontoi keväällä 2016 uuden tilan Aseman Lapset ry:n käyttöön Helsingin Asematunneliin veloituksetta.