X

Lujaa, vastuullista yritystoimintaa

Luja-yhtiöt haluaa perheyhtiönä varmistaa olemassaolonsa myös tuleville sukupolville noudattamalla kestävän liiketoiminnan periaatteita. Kestävän liiketoiminnan kulmakiviä ovat aito asiakaskeskeisyys sekä luotettavuus ja vastuullisuus. Olemme mukana rakentamassa suomalaista yhteiskuntaa vastuullisesti, avoimuus ja läpinäkyvyys lähtökohtanamme. Tavoittelemme taloudellista tulosta aina eettisin keinoin ja Lujia arvoja noudattaen. Teemme työtämme laadukkaasti ja kuuntelemme asiakkaitamme tarjoten heille aitoa lisäarvoa ja hyötyjä. Kuuntelemme myös muita sidosryhmiämme, pidämme huolta henkilöstöstämme ja toimimme ympäristöä säästäen sekä ilmastonmuutosta ehkäisten.

Taloudellinen vastuu

Kannattavuus luo edellytykset yritysvastuun kantamiselle

”Asiakas on avainasemassa” on yksi Lujan arvoista (A). Se tarkoittaa sitä, että asiakaskeskeinen ajattelu ohjaa toimintaamme. Asiakkaamme voivat luottaa siihen, että Luja lunastaa lupauksensa ja yhteistyö sujuu saumattomasti. Luja kehittää tuotteitaan ja palvelujaan kiinteässä yhteistyössä asiakaskuntansa kanssa mm. Lujariihi-yhteiskehittelymallin avulla. Vain kannattava ja kilpailukykyinen yritys voi pitkäjänteisesti kantaa vastuunsa sidosryhmiään ja yhteiskuntaa kohtaan; yrityksen terve tuloskehitys luo edellytykset riittävän sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun kantamiselle.

Rakentaminen jatkoi vuonna 2017 edellisenä vuonna alkanutta kasvuaan ja sai lisävauhtia myös muun talouden piristymisestä. Rakennusteollisuus RT:n alustavien arvioiden mukaan rakentaminen kasvoi vuonna 2017 neljä prosenttia. Kasvusuuntaus voimistui vuoden mittaan etenkin asuntorakentamisessa. Rakennuskustannusten kokonaisindeksi kasvoi Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2017 tammikuusta joulukuuhun 1,1 prosenttia. Kustannuskehitys oli kokonaisuutena maltillista ottaen huomioon rakentamisen muiden indikaattorien, kuten liikevaihdon, palkkasumman ja rakennuslupien, kehityksen vastaavalla ajanjaksolla. Kustannuslajeista tarvikepanosten hinnat kasvoivat noin 1,9 prosenttia ja palveluiden hinnat noin 1,4 prosenttia.

Uusia tuotteita, ratkaisuja, asiakkuuksia ja hankkeita

U, eli Uudistamme ja kehitämme, on Lujan perusarvoja. Uudistamalla ja kehittämällä voidaan varmistaa Lujan kestävä kilpailukyky sekä kannattavuus pitkällä tähtäimellä. Se tarkoittaa jatkuvaa liiketoiminnan kehitystyötä sekä uusien ratkaisujen ja osaamisen hakemista asiakkaan sekä ympäristön parhaaksi. Luja-yhtiöissä panostettiin kehitystyöhön edellisen vuoden tapaan yhteensä 16 henkilötyövuotta. Luvussa on mukana myös auditointeihin käytetty työaika. Investointien määrä lähes kolminkertaistui  edellisestä vuodesta ja oli yhteensä 14,6 miljoonaa euroa (5,4 milj.euroa). Suurin osa investoinneista panostettiin Lujabetonin ja Fesconin tuotantokapasiteetin kasvattamiseen.

Lujien arvojen toteutuminenLujatalon kehitystoiminta painottui vuonna 2017 strategiassa määriteltyjen toimintatapojen jatkokehitykseen. Kehitystoiminnan laajuus oli noin 5,5 henkilötyövuotta, mikä on hieman suurempi kuin edellisenä vuonna. Lujatalon IT-infrastruktuurille luotiin suuntaviivat uuden digistrategian muodossa ja erityisesti panostettiin mallinnukseen liittyvien tietojärjestelmien ja prosessien kehitystyöhön. Liiketoiminnan kehitystyö painottui edellisen vuoden tapaan viiteen strategiseen kehitysohjelmaan. Näiden kehitysohjelmien lopputulemana tavoitellaan toimialan parasta asiakaskokemusta ja työnantajakuvaa, luodaan uudenlaisia asiakasyhteistyömalleja, kehitetään kilpailukykyä korjausrakentamisessa sekä virtaviivaistetaan toimintaa.

Lujabetonin kehityksen painopisteet olivat vuonna 2017 uusien tuotteiden lisäksi operatiivisten toimintojen kehityksessä sekä lukuisien kehityshankkeiden läpiviemisessä ja käyttöönotossa. Kokonaisuudessaan kehitystoiminnan laajuus pysyi jotakuinkin edellisen vuoden tasolla ja oli noin 5,5 henkilötyövuotta. Vuonna 2017 Lujabetoni jatkoi vahvaa tuotekehitystyötään ja toi markkinoille mm. Luja SmartConcrete -ratkaisun, joka on Lujabetonin kehittämä anturijärjestelmä ja pilvipohjainen mittauspalvelu reaaliaikaiseen betonirakenteen kosteuden mittaamiseen.

Lujabetonin vuoden 2017 suurin investointi- ja kehityshanke oli kuitenkin Luja-Superlaatta, joka on tanskalaiselta Abeolta lisensoitu uudenlainen välipohjatakaisu. Luja-Superlaatta on tuo täysin uutta teknologiaa, helppoutta, nopeutta, turvallisuutta ja kokonaistaloudellisuutta erityisesti elementtipohjaiseen kerrostalorakentamiseen.

Fescon kehittää perinteisesti tuotteensa urakoitsijoiden mielipiteitä ja toivomuksia kuunnellen. Kehitystyön laajuus pysyi vuonna 2017 edellisen vuoden tasolla ja vastasi 5 henkilötyövuotta. Tuotekehityksen pääkohteita olivat vuonna 2017 edellisen vuoden tavoin tasoitteet, julkisivutuotteet ja erikoisbetonit. Vuoden 2017 merkittävimmät tuoteuutuudet olivat Pumpattava kipsitasoite FLOW GS, pumpattava maakosteabetoni MK-10, kovabetoni teollisuuslattioihin, Fescon Vedeneriste WS, vaalea kevennetty saneerauslaasti LITE, parannetut GR-granuli -petimateriaalit sekä erikoiskenttähiekat kuten Beach volley -hiekat.
.

Koko Luja-konserni toimii kolmen laatusertifikaatin alla

”Asiakas on avainasemassa” on yksi Lujan arvoista (A). Se tarkoittaa sitä, että asiakaskeskeinen ajattelu ohjaa toimintaamme. Asiakkaamme voivat luottaa siihen, että Luja lunastaa lupauksensa ja yhteistyö sujuu saumattomasti. Luja kehittää tuotteitaan ja palvelujaan kiinteässä yhteistyössä asiakaskuntansa kanssa.

Toimintamme perusedellytys on, että asiakas saa meiltä tuotteet ja palvelut sovitun hintaisina, laatuisina ja aikataulun mukaisesti. Seuraammekin asiakkaiden tyytyväisyyttä ja kehitämme jatkuvasti toimintaamme saadun palautteen pohjalta. Sekä Lujatalon, Lujabetonin että Fesconin laatujärjestelmillä on ISO 9001 -sertifiointi. Kaikilla kolmella yhtiöllä on lisäksi valtakunnallinen OHSAS 18001 –työterveys- ja turvallisuusjärjestelmän sertifikaatti sekä ISO 14001 -ympäristöjärjestelmien sertifikaatit.

LujabetoniLujatalo ja Fescon toimintajärjestelmät PDF-muodossa.

Ympäristövastuu

Ympäristöstä huolehtiminen on yritysvastuullisuutta

Luja kantaa vastuuta toimintansa ympäristövaikutuksista: suojelemme ympäristöä, minimoimme toimintamme ympäristökuormituksen ja säästämme luonnonvaroja. Nämä ovat Luja-yhtiöiden sertifioimissa ISO 14001 –ympäristöjärjestelmissä mainittuja ympäristöpäämääriämme. Ympäristöjärjestelmämme varmistaa, että Lujan toiminta täyttää lakisääteiset ja viranomaisvaatimukset sekä myös toiminnan jatkuvan parantamisen. Järjestelmät ovat tuoneet ympäristöasiat osaksi jokapäiväistä päätöksentekoa ja käytännön toimintaa. Ympäristö- ja turvallisuuspäämäärien ja -tavoitteiden toteutumista valvotaan Menestysmittari- eli Balanced Scorecard –seurannalla sekä ulkoisilla ja sisäisillä auditoinneilla.

Ilmastotalkoot ovat yhteiset

Yhtenä Suomen suurimmista rakennusalan konserneista Luja voi vaikuttaa merkittävästi ilmastonmuutosta aiheuttavien päästöjen vähentämiseen. Viimeisimpien laskelmien mukaan rakennettu ympäristö vastaa hieman alle 40%:sta koko Suomen energiankäytöstä ja kasvihuonepäästöistä. Rakennus- ja purkutoiminta puolestaan muodostaa noin 33% Suomessa syntyneiden jätteiden kokonaismäärästä. Energiankäytön tehostaminen, jätekuormituksen vähentäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen leikkaaminen ovatkin siksi Lujan pysyvällä agendalla.

Maa-ainesten otto on puolestaan Fesconin merkittävin ympäristöön vaikuttava toiminta. Yhtiö hankkii tuotannossa tarvitsemansa hiekan sekä omistamiltaan maa-ainesalueilta että ostohiekkana. Olennaisimmat ympäristökustannukset liittyvät maisemointiin ja sivutuotteiden käsittelyyn.

Ympäristöä voidaan säästää monin tavoin

Osa ympäristövaikutuksista tapahtuu väistämättä, mutta osa on vältettävissä. Esimerkiksi jätettä syntyy aina jonkin verran, mutta sen määrään voidaan vaikuttaa ja vaikutuksia voidaan lieventää käsittelemällä jätettä oikein. Luja-yhtiössä tarkkaillaan energiankäyttöä, mitataan hiilidioksidi-päästöjä, suositaan vähäpäästöisiä materiaaleja ja pyritään vähentämään omaa ”hiilijalanjälkeä”. Lujan kaikilla Suomen tehtailla on voimassa oleva ympäristölupa. Ulkomaisissa tytäryhtiöissä toimitaan maakohtaisten lupien puitteissa. Vuonna 2017 Luja-yhtiöissä ei tapahtunut yhtään vakavaa ympäristövahinkoa.

Ympäristöajattelua edellytetään myös yhteistyökumppaneilta

Luja kantaa itse ympäristövastuunsa ja edellytämme samaa myös käyttämiltämme aliurakoitsijoilta ja tavarantoimittajilta. Asiakkaan saaman tuotteen loppulaatu edellyttää kaikkien osapuolten yhteistä sitoutumista laatuajatteluun ja ympäristöarvoihin.

Asiakkaille yhä parempia, kestävän kehityksen ratkaisuja

Kun yritysvastuuseen liittyvät tavoitteet ja päämäärät on asetettu, pitää niiden toteutumista tietenkin myös mitata. Lujan BSC- eli menestysmittaristo mittaa myös vastuullisuuden toteutumista ja mittarituloksia seurataan aina operatiiviselta tasolta hallitukseen asti. Tulosten pohjalta kehitämme toimintaamme jatkuvasti ja tarjoamme asiakkaillemme yhä parempia, kestävän kehityksen ratkaisuja.

Luja haluaa olla aktiivisesti rakentamassa entistä kestävämpää yhteiskuntaa.

Tarvitaan Lujaa luontoa

Ympäristöjärjestelmän toteutuminen punnitaan käytännön työssä tehtailla ja työmailla. Ympäristönsuojelun pitää tulla osaksi jokaisen lujalaisen ajattelua ja ohjata arjessa tehtäviä ratkaisuja. Tämän vuoksi olemme luoneet ympäristöasioista ”huoneentaulun” LUJALUONTO, joka on työmaiden ja toimistojen seinillä muistuttamassa lujalaisia ja yhteistyökumppaneitamme ympäristöasioista ja –päämääristämme.

Luja haluaa olla aktiivisesti rakentamassa entistä kestävämpää yhteiskuntaa. Tämän se tekee ihmiseltä ihmiselle – nyt jo yli 60 vuoden kokemuksella.

Vihreä työmaa -konsepti otettiin käyttöön Lujatalossa

Lujatalolla on kehitetty pitkän kehitystyön tuloksena vihreän työmaan kriteerit. Vihreällä työmaalla on huomioitu energiankulutuksen minimointi, materiaalitehokkuus sekä ympäristöriskien hallinta.Kriteerit ovat osa Lujatalon ympäristötavoitteita. Lujatalon tavoitteena on, että vuoteen 2020 mennessä vähintään puolet työmaista olisi Vihreitä työmaita.

Lujatalon jätemäärät laskivat vuonna 2017 edellisestä vuodesta asuin- ja toimistorakennustyömailla ja olivat 8,8 kg/rm3 (9,1 kg/rm3). Liike- ja teollisuusrakentamisessa ne puolestaan kasvoivat ja olivat 5,5 kg/rm3 (2,9 kg/rm3). Kasvu johtui siitä, että vuoden aikana oli ainoastaan yksi isompi kohde. Jätteiden lajittelu-% pysyi jotakuinkin edellisen vuoden tasolla ja oli valmistuneilla uudistyömailla 58,2 % (58,7 %) ja korjaustyömailla 65,9 % (62,9 %).

Energiatehokkuuden parantamiseksi tehdään jatkuvaa työtä

Energiankulutus nousi vuonna 2017 Lujatalon uudistyömailla, mutta korjaustyömailla kulutusta saatiin laskettua jopa 46,4% vuodesta 2016. Energiankulutukseen vaikuttaa merkitsevästi työmaan ajoittuminen vuodenaikojen mukaan. Siksi energiankulutuksessa onnistumista mittaa paremmin työmaakohtaisen energiankulutustavoitteen alittaminen. Vuonna 2017 tavoitteen alitti 80% työmaista (75%). Työmaiden energiankulutusta pytitään vähentämään mm. uuden kaluston ja energiankulutuksen seurannan avulla. Syntyneet päästöt sähkön osalta kompensoidaan tuulivoiman avulla. Lujatalolla onkin viimeisen kolmen vuoden aikana hankittu alkuperätakuut tuulivoimalle 12 400 MWh edestä. Tämä on vähentänyt päästöjä 2 592 tn CO2, mikä vastaa yli 19 miljoonan ajokilometrin matkaa Lujatalon työsuhdeautolla.

Vuoden 2017 tuotantomääriin suhteutettu energiankulutus pysyi Lujabetonissa jotakuinkin edellisen vuoden tasolla ja oli 246 MJ/valm betonim3 (237 MJ/valm betonim3). Lujabetonin tehtaiden hiilidioksidipäästöjen määrä laskettuna käytetystä polttoaineista kasvoi lisääntyneiden tuotantomäärien myötä ja oli 5 470 360 CO2 kg (5 220 160  CO2 kg). Myös jätekustannusten osuudessa liikevaihdosta oli hieman kasvua ja se oli 0,88 % (0,84%).

Fesconin tehtaiden kokonaisenergiankulutus sekä -hiilidioksidipäästöt lähes kaksinkertaistuivat vuonna 2017 edellisestä vuodesta kahden uuden tuotantolaitoksen myötä. Hiilidioksidipäästöt olivat yhteensä 3 061 007 CO2 kg (1 514 156 CO2  kg). Tuotantomääriin nähden CO2 päästöt kuitenkin laskivat 17%, sillä Raahen tehtaalla käytetään puupellettiä polttoaineena.

Keskimääräinen energiankulutus kasvoi Fesconin tuotantorakenteen muutoksen johdosta ja oli 355 MJ/valm betonim3 (309 MJ/valm betonim3). Fesconin tehtaiden jätekustannusten osuus liikevaihdosta puolestaan laski ja oli 0,41 % (0,52 %).

Uusia kestävän rakentamisen ratkaisuja

Tuotekehityspuolella Lujabetoni lähti vuonna 2017 mukaan kansainväliseen kehityshankkeeseen, jossa kehitetään uutta, ympäristöystävällistä tapaa valmistaa betonia teollisuuden sivuvirroista saatavilla geopolymeereillä. Geopolymeeriteknologialla valmistettu betoni tuottaa jopa 80 prosenttia vähemmän CO2-päästöjä kuin perinteisin keinoin valmistettu betoni.

 

Luja luuta laikaisi maailman ympäristöpäivänä

Luja-yhtiöiden yhteistä siivouspäivää vietettiin perinteiseen tapaan maailman ympäristöpäivää edeltävänä perjantaina 5.6.2017. Lujatalon puolella siivouspäivänä siivottiin toimistoja, varikkoja ja työmaita. Fesconilla ja Lujabetonissa siivottiin puolestaan toimistojen lisäksi kaikki tuotantotilat. Tilojen siisteydestä huolehtiminen parantaa työskentelytehokkuuden lisäksi työturvallisuutta. Pölyn hallinnan avulla parannetaan puolestaan työntekijöiden hengitysilman laatua.

Työtä kestävän rakentamisen eteen mitataan jatkuvasti

Kun yritysvastuuseen liittyvät tavoitteet ja päämäärät on asetettu, pitää niiden toteutumista tietenkin myös mitata. Lujan BSC- eli menestysmittaristo mittaa myös vastuullisuuden toteutumista ja mittarituloksia seurataan aina operatiiviselta tasolta hallitukseen asti. Tavoitteiden toteutumista mitataan myös ulkoisilla ja sisäisillä auditoinneilla. Lujatalolla auditointiin viime vuonna sisäisten auditointien avulla 50 % työmaista. Tämän lisäksi tehtiin ympäristöauditointeja 70% työmaista ja  työturvallisuusauditointeja 95 % työmaista.

Lujabetonin ympäristöjärjestelmän arviointia täydentää vuosittainen sisäisiin auditointeihin perustuva tehdastoimintakilpailu, jossa ympäristöasioiden painoarvo on suuri. Vuoden 2017 tehdastoimintakilpailun voittaja oli Jyväskylän tehdas. Tehtaan jo muutaman vuoden nousujohteisesti kehittynyt auditointitulos sai 91% pisteistä, jolla tuloksella lohkesi koko kilpailun sekä valmisbetoniyksikön voitto.

Arviointien ja mittausten pohjalta kehitämme toimintaamme jatkuvasti ja tarjoamme asiakkaillemme yhä parempia, kestävän kehityksen ratkaisuja. Luja haluaa olla aktiivisesti rakentamassa entistä kestävämpää yhteiskuntaa. Tämän se tekee ihmiseltä ihmiselle – nyt jo yli 60 vuoden kokemuksella.

Lujan toimintajärjestelmät

Lujabetoni
Lujatalo
Fescon

Sosiaalinen vastuu

Henkilöstön hyvinvointi ja osaamisen kehittäminen

Vastuu omasta henkilöstöstä on keskeisin yritysvastuumme osa-alue. Osaava ja yritykseen sitoutunut henkilöstö on myös yksi Lujan tärkeimpiä menestystekijöitä. Liikevoitto ja sosiaalinen vastuu eivät ole Lujan liiketoiminnassa toistensa vastakohtia; Hyvä työyhteisö ja -ilmapiiri motivoi ja kannustaa henkilöstöä sekä tukee yhtiömme kilpailukyvyn jatkuvaa parantamista Johtaminen on osallistuvaa (J) –arvomme mukaisesti. Perheyhtiönä haluamme erityisesti kantaa vastuuta henkilöstön hyvinvoinnista pitkäjänteisesti. Vuosittainen henkilöstöpalaute kertoo, kuinka henkilöstöpolitiikassa on onnistuttu ja missä asioissa on parantamisen varaa.

Lujan sosiaalinen vastuu ulottuu kaikkiin sen sidosryhmiin. Osaava ja yritykseen sitoutunut henkilöstö on yksi Lujan tärkeimpiä menestystekijöitä. Tärkeimmiksi sidosryhmiksi sosiaalisen vastuun kannalta Luja-yhtiöissä on määritelty oman henkilöstön lisäksi asiakkaat, alihankkijat ja yhteistyökumppanit, alan oppilaitokset, viranomaiset sekä yhtiön toimipaikkoja ympäröivien yhteisöjen ihmiset.

Tärkeimmät yhtiön sosiaalisen vastuun osa-alueet ovat oman henkilöstön hyvinvointi ja turvallisuus, osaamisen kehittäminen, yhteistyö ympäröivän yhteiskunnan ihmisten kanssa, vastuullinen hankinta sekä Lujien tuotteiden ja ratkaisujen turvallisuus niiden käyttäjille. Muita sosiaalisen vastuun kulmakiviä ovat ihmis- ja työoikeuksia saumattomasti kunnioittavat henkilöstökäytännöt sekä aktiivinen vuoropuhelu eri ulkoisten sidosryhmien kanssa.

Rakennustoiminnassa tuotannon kasvun myötä alan työllisyys kohentui vuoden 2017 aikana hyvää vauhtia. Vuonna 2017 työllisten vuosikeskiarvo ylsi jo 187 000 henkilöön (177 000). Työvoiman lisääntynyt tarve näkyi voimakkaasti yrityksissä ja suurin tuotantoa rajoittava tekijä olikin ammattitaitoisen työvoiman saatavuus.

Luja-yhtiöiden yhteenlaskettu henkilöstömäärä kasvoi ja oli vuonna 2017 yhteensä 1456 henkeä (1364). Kasvu johtui erityisesti Lujabetonin laajentuneesta tuotannosta ja uusien tehtaiden avaamisesta. Lujabetonin henkilöstömäärä kasvoi jopa yli 100 hengellä ja oli 678 henkilöä (573). Myös Fesconin henkilöstömäärä kasvoi uusien tuotantolaitosten myötä ja oli 77 henkeä (55).Lujatalon henkilöstömäärä puolestaan laski ja oli  701 henkilöä (736). Lasku johtuu lisääntyneestä aliurakoitsijoiden käytöstä sekä toiminnan yleisestä virtaviivaistamisesta ja digitalisoinnista.

Lujan henkilöstö on ollut sangen pysyvää. Keskimääräinen työsuhteen pituus oli vuonna 2017 10,5 vuotta. Lujatalossa keskimääräinen työsuhteen pituus oli 8,5, Fesconilla 10,3 ja Lujabetonilla 11,6 vuotta. Naisten osuus henkilöstöstä kaikkien Luja-yhtiöiden painotettuna keskiarvona oli 9,5 %. Luku on rakennusalalle tyypillistä tasoa.

Lujien osaajien valmennus- ja koulutustyö

Lujatalon henkilöstön valmennus- ja koulutustyössä keskityttiin vuonna 2017 erityisesti mallintamisen hyödyntämiseen läpi kaikkien rakennusprosessin eri vaiheiden. Strategiaan liittyvään koulutuksen panostettiin erityisesti vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä. Lisäksi alueilla ylläpidettiin pakollisia korttipätevyyksiä.

Lujatalo toteutti yhteistyössä Axxell Monikulttuurikeskuksen kanssa vuoden kestävään maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen Espoossa. Koulutus alkoi syyskuussa 2016 ja se tuotti keväällä 2017 rakennusalan perustutkinnon vajaalle kahdellekymmenelle maahanmuuttajalle. Koulutukseen kuului mm. rakennusalan suomenkielen opintoja, työelämätietoutta ja erilaisia ammattiopintoja sekä työssäoppimista.

Lujabetonin koulutus- ja valmennusvuosi 2017 oli erittäin kiireinen. Yhtiössä lanseerattiin 1000 johtajaa kehityshanke, joka tukee Lujabetonin kasvutavoitteita sekä yrityksen tahtotilaa ola Vahvin betoniosaaja. Hankkeessa jatkettiin määrätietoista työtä tietojen, taitojen ja asenteiden kehittämiseksi. Hanke tarjoaa valmennusta jokaiselle lujabetonilaiselle, tavoitteenaan, että 2020 – luvulla Lujabetonilla on yli 1000 johtajaa, jokainen johtaa vähintään omaa työtään ammattitaidolla.

Työntekjijöille oli suunnattuna kaksi ohjelmaa: LB Ammattilainen ja LB Työnohjaaja. Esimiehet kävivät LB Esimiehen perus- tai jatkokokonaisuuksia. Uutuutena lanseerattiin LB eMBA Akatemia, joka on suunnattu avaintehtvävissä toimiville tai sinne aikoville henkilöille. Akatemia toteutetaan yhdessä Itä-Suomen Yliopiston kanssa ja sen kesto on yli kolme vuotta. Yhteensä näihin koulutuksiin osallistunut vuoden 2017 aikana noin 150 lujabetonilaista.

Fesconissa koulutuksen pääpaino oli vuonna 2017 edellisen vuoden hyvien kokemusten johdosta edelleen henkilökohtaisessa esimiesvalmennuksessa.

Työilmapiiri kehittyi jälleen myönteisesti

Hyvä työilmapiiri motivoi ja kannustaa henkilöstöä sekä tukee yhtiömme kilpailukyvyn jatkuvaa parantamista Johtaminen on osallistuvaa (J) –arvomme mukaisesti. Perheyhtiönä Luja haluaa kantaa vastuuta henkilöstön hyvinvoinnista pitkäjänteisesti. Vuosittainen henkilöstöpalaute kertoo, kuinka henkilöstöpolitiikassa on onnistuttu ja missä asioissa on parantamisen varaa.


Lujabetonin henkilöstötutka toteutettiin perinteiseen tapaan huhtikuussa 2017. Vastausaktiivisuus oli jälleen korkealla tasolla – peräti 84 prosenttia. Kokonaistulos oli jälleen nousussa sekä toimihenkilöillä että työntekijöillä. Ilahduttavaa oli, että sekä työhyvinvointi että sitoutuneisuus yhtiöön kasvoivat huomattavasti edellisestä vuodesta. Tämä tulos vahvistaa muita tutkimustuloksia siitä, että Lujabetoni on haluttu ja arvostettu työnantaja alallaan.

Lujatalon henkilöstötyytyväisyyskysely järjestettiin elo-syyskuussa 2017. Vastauprosentti nousi edellisestä vuodesta ja oli huikeat 84 %. Kokonaistulos ylsi edellisen vuoden tasolle sekä toimihenkilöiden että työntekijöiden osalla. Sitoutuneisuus yhtiöön oli edelleen korkealla tasolla.

Alueiden ja toimintojen väliset erot kokonaistuloksissa kasvoivat. Edellisen vuoden tulosten perusteella erityisiä kehittämistoimia toteuttaneet yksiköt pääsivät näillä osioilla selkeästi eteenpäin. Jokaisen yksikön osalta sovittiin tulosten käsittelytavat ja aikataulut. Lisäksi yksiköitä velvoitettiin tekemään suunnitelmat henkilöstön kanssa valittujen kehittämiskohteiden toimenpiteille ja seurannalle vuodelle 2018.

Fesconin henkilöstötutkimus toteutettiin marraskuussa 2017 ja vastausprosentti oli 91%. Kokonaisarvosana oli 3,79 eli tulos laski hieman aiemmasta vuodesta. Pääsyynä tuloksen laskuun oli Hausjärven tehtaan tuotannon tulosten aleneminen. Hiekkaliiketoiminnan tulokset nousivat puolestaan ilahduttavasti ja Fesconin toimintatavat ovat saaneet positiivisen vastaanoton. Positiivista oli myös niiden yksikköjen selvä arvosanojen kasvu, joissa on tehty esimiesvalmennusta ja yhteistyötä työntekijöiden kanssa ilmapiirin parantamiseksi.

Tavoitteena turvallinen työpaikka

Turvallisuuden parantaminen on koko rakennusalan yhteinen kehityshaaste, joka vaikuttaa merkittävästi myös alan vetovoimaisuuteen työnantajana. Lujan sosiaalisessa vastuussa on korostunut jo vuosia työturvallisuuteen panostaminen sekä ammattitaidon jatkuva kehittäminen. Työturvallisuusasiat ovat keskeinen asia työntekijöiden perehdytystä. Myös kaikki Lujan kesätyöntekijät kävivät perehdytystilaisuudet, jossa työturvallisuusasiat olivat keskeisessä roolissa.

Lujatalon tapaturmataajuus kasvoi edellisvuoteen verrattuna päätyen arvoon 18,5. Turvallisuushavaintoja tehtiin noin 100 vähemmän kuin edellisvuotena. Niiden tekemisen merkitystä pyritään jatkossa avaamaan enemmän henkilöstölle. Lujatalon henkilöstön turvallisuusasenteet ja henkilökohtaisten suojaimien käyttö olivat hyvällä tasolla. Työturvallisuuden tavoitteita päätettiin kiristää hieman ja pidemmän aikavälin tavoitteena on edelleen ”Rakennuteollisuudessa nolla tapaturmaa 2020”.

2017 Lujatalo menestyi erittäin hyvin työturvallisuuskilpailuissa mm. Itä-Suomen alueella, jossa Lujatalo ylsi tuplavoittoon ja oli konsernisarjan paras. Ykköstila tuli myös paras sisärakennustyömaa –sarjassa kohteella KOy Puronsuunkatu 1/K-Supermarket. Lujatalon nastarengaskampanja jatkui myös vuonna 2017, samaten kuin turvallisuushavainnoista palkitseminen leffalipuin.

Lujabetonin tapaturmataajuus laski jo kolmantena vuotena peräkkäin ja vuoden 2017 taajuudeksi tuli 37,4. Taajuus oli edelleen korkea, mutta suunta kuitenkin oikea. Turvallisuushavaintoja kirjattiin 1647 kpl, 133 kpl edellisvuotta enemmän.

Betoniteollisuuden työturvallisuuskilpailussa Lujabetoni menestyi vuonna 2017 erinomaisesti voittaen kaksi sarjaa kolmesta sekä kokonaiskilpailun. Oulun tehdas voitti tuotetehtaiden sarjan ja kokonaiskilpailun. Joensuun tehdas voitti puolestaan valmisbetonitehtaiden sarjan. Tehtaiden turvallisuuskulttuurin kehittäminen jatkui koko vuoden voimakkaasti, tavoitteena merkittävä tapaturmien määrän vähentäminen.

Fesconin tapaturmataajuus nousi vuosia jatkuneesta 0-taajuudesta lukemaan 27,3. Työtapaturmia tapahtui Fesconin uusilla hiekkaliiketoimintatehtailla, joissa Fesconilla turvallisuuskäytäntöjen käyttöönotto aloitettiin vasta vuoden 2017 jälkipuoliskolla. Kuivatuotetehtailla ei tapaturmia tapahtunut. Merkittävä työturvallisuusinvestointi oli Hausjärven 1-tehtaalle rakennettu hissi jolla korvattiin vanha nostokuilu.

Työhyvinvointia edistettiin Luja-yhtiöissä entisten vuosien tapaan.

Tyhy -toimintaa harjoitettiin Luja-yhtiöissä laajasti virkistysmäärärahoin tuetun Lujatiimi-toiminnan kautta. Lujatiimien tarjontaan vuonna 2017 kuului mm. kalastus- ja ammuntakisoja, eri yksiköiden välisiä turnauksia sekä kulttuurin osalta elokuvia, konsertteja, jääkiekkoa ja teatteria. Perinteisesti lujatiimit tukivat myös omaehtoista liikuntaa esimerkiksi kuntosaleilla ja uimahalleissa. Myös liikunta- ja kulttuuriseteleitä oli jaossa omaehtoiseen virkistäytymiseen. Lisäksi konsernissa jatkettiin myös varhaisen välittämisen toimintamallin toteuttamista ja jalkauttamista henkilöstön työkyvyn ja hyvinvoinnin tueksi sekä tiivistä yhteistyötä työterveyshuollon kanssa.  Uutena aloitettiin Lujatalon Uusimaan yksikössä Juoksukoulu-toiminta, joka osoittautui erityisen suosituksi.

Lujatalon työhyvinvointi- ja työturvallisuustoiminta palkittiin Euroopan Työterveys- ja turvallsuusviraston Hyvien käytäntöjen kilpailun voitolla huhtikuussa 2017 Maltalla. Lujatalo osallistui kilpailuun Lujatalosta terveenä eläkkeelle -teemalla. Lujatalo kutsuttiin myös viraston 2-vuotiskauden päätösseminaariin Bilbaoon marraskuussa 2017 esittelemään hyvinvointitoimintaansa.

Henkilöstön työkyvyn ylläpitämiseksi ja säilyttämiseksi Lujatalossa jatkettiin tiivistä ennakoivaa yhteistyötä työterveyshuollon ja eläkevakuutusyhtiön kanssa ja hyödynnetty ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuuksia työn keventämiseen lyhytaikaisesti (työkokeilu) tai pitkäkestoisesti (uudelleenkoulutus). Tehokkaan toiminnan myötä sairauspoissaoloprosentti saavutti ennätyksen ja oli syyskuussa 2017 vain 2,9.

Työmaille kohdennettu Lujavire-App otettiin käyttöön kesällä 2017. Sen työtä keventävät työkalut ja menetelmät (noin 140 kpl) ovat jatkossa katsottavissa myös työmaan info-taulujen kautta sekä Kohdetiedostossa. Työtä keventävien ja tehostavien työkalujen ja menetelmien haku jatkui koko vuoden. Henkisen työkuormituksen vähentämiseksi tehtiin tietyille kohderyhmille Firstbeat-hyvinvointianalyysimittauksia sekä työnohjaustyyppistä toimintaa yrityksen sisällä.

Lujabetoni jatkoi aktiivista otettaan henkilöstönsä työhyvinvoinnin ylläpitäjänä. Vuoden aikana pilotoitiin yhdessä eläkevakuuttajan kanssa ns. Sopiva työ – hanke, jossa etsittiin ratkaisuja haastaviin työkykytapauksiin. Yhteensä vuoden aikana pilottiin osallistui 11 henkilöä. Lujabetonin henkilöstön työkykyhaasteita ratkottiin myös ammatillisen kuntoutuksen avulla lähes 20 eri tapauksessa.

Lujabetoni on saavuttanut valtakunnallisesti tunnustetun aseman työhyvinvoinnin yhtenä edelläkävijöistä. Sen arvoa nostaa se, että betoniteollisuus on yksi kaikkein raskaimmista aloista suomalaisessa työelämässä. Lujabetonin työkykyä mittaavat suureet ovat parantuneet vuosi toisensa jälkeen – mm. keskimääräinen eläköitymisikä on jo yli 63 vuotta, joka on yli 2 vuotta korkeampi kuin eläkejärjestelmässä yleensä. Myös pysyvät työkyvyttömyyseläkkeet ovat vähentyneet olemattomiin.

Vuoden 2017 aikana laajennettiin Lujabetonin henkilöstön vakuutusturvaa. Jo ennestään vakituiselle henkilöstölle työnantajan ottamaa sairauskuluvakuutusta täydennettiin työnantajan ottamalla vapaaehtoisella vapaa-ajan tapaturmavakuutuksella.

Fesconin sairauspoissaolojen määrä pysyi vuonna 2017 jotakuinkin edellisen vuoden tasolla 6,7 % (6,8 %). Vaikka poissaolo-% positiivinen kehitys ei ollut merkittävä, on siihen syynä muutama pitkäaikainen sairasloma, joihin yritys ei ole voinut vaikuttaa toiminnallaan. Yleinen kehitys näyttää kuitenkin hyvältä. Myös Fesconissa onnistuttiin kehittämään Varhaisen välittämisen mallin käyttöä yhdessä työterveyshuollon kanssa. Myös 2017 Fesconilla pidettiin vuosittaiset liikunnalliset TYKY-päivät eri yksiköissä.

Lujan sosiaalinen vastuu ulottuu myös kumppaniverkostoon

Luja kunnioittaa kaikessa toiminnassaan kuluttajien oikeuksia ja noudattaa hyvää rakentamistapaa. Luja on tiiviissä vuorovaikutuksessa kaikkien niiden kanssa, joihin rakennetun ympäristön tuottaminen vaikuttaa. Luja kuuluu muun muassa seuraaviin kestävää rakentamista edistäviin yhdistyksiin: Rakennusteollisuus RT Oy, Rakennustuoteteollisuus RTT, Betoniteollisuus, Nolla Tapaturmaa –foorumi ja Finnish Green Building Council.

Luja edellyttää alihankkijoiltaan ja tavarantoimittajiltaan taloudellisen ja sosiaalisen vastuun sekä ympäristöasioiden toteuttamista, ja valvonta toteutetaan hankintamenettelyn ja palvelusopimusten kautta. Erityistä huomiota kiinnitetään talousrikollisuuden torjuntaan. Lujatalo haluaa osaltaan olla kitkemässä alalla esiintyvää vastuutonta toimintaa ja tukea reilua rakentamista. Yritys onkin siksi velvoittanut vuoden 2012 alusta alkaen, että sen aliurakoitsijat kuuluvat Suomen Tilaajavastuu Oy:n ylläpitämään Tilaajavastuu.fi -palveluun.

Lujatalo-konserni on tukenut vuodesta 2012 lähtien Aseman Lapset ry:ta sekä Ensi- ja turvakotien liittoa, joita molempia tuettiin vuonna 2017 20.000 eurolla. Aseman Lapset ry on vuonna 1990 perustettu poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton valtakunnallinen järjestö, jonka tavoitteena on aikaansaada henkilökohtainen ja toimiva vuorovaikutus aikuisten ja nuorten välille. Ensi- ja turvakotien liitto on vuonna 1945 perustettu valtakunnallinen lastensuojelujärjestö, jonka tarkoituksena on turvata lapsen oikeus suotuisiin kasvuolosuhteisiin ja turvalliseen kehitykseen, tukea vanhemmuutta ja perhettä sekä ehkäistä perheväkivaltaa.