X
Julkaistu: 21.03.2014

Lujan tilinpäätöstiedote 2013

Lujalle hyvä tulos alavireisillä markkinoilla

Luja paransi tulostaa ja kasvatti liikevoittoaan jo toisena perättäisenä vuotena. Liikevoitto oli 16,4 miljoonaa euroa (14,4 miljoonaa euroa) eli 3,6 % (3,3 %) liikevaihdosta. Konsernin liikevaihto kasvoi 5,1 % edellisestä vuodesta ja oli
456,1 miljoonaa euroa (433,9 miljoonaa euroa).

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Vuonna 2013 jatkui rakentamisen alavire kaikilla rakentamisen osa-alueilla Suomessa. Uudisrakentaminen jatkoi laskuaan jo toista perättäistä vuotta ja yksityiset investoinnit vähenivät selvästi, mikä näkyi etenkin kaupan ja teollisuuden rakentamisessa. Myös alan työttömyys kasvoi ja työllisyys heikkeni entisestään. Ruotsissa asuntorakentamisen määrä oli edelleen hyvin vähäinen. Tästä poiketen Tukholmassa valmisbetonimarkkina pysyi kohtuullisella tasolla. Pietarissa rakentaminen jatkui hyvin vilkkaana.

KONSERNIRAKENNE

Lujatalo-konserni koostuu emoyhtiö Lujatalo Oy:stä, Lujabetoni-alakonsernista sekä tytäryhtiöistä Luja-Kivi Oy ja Lujakiinteistöt Oy. Lujakiinteistöt Oy perustettiin 20.12.2013 jatkamaan Lujatalo Oy:n aikaisemmin itse harjoittamaa betoniteollisuuskiinteistötoimintaa. Lujatalo Oy myi 23.8.2013 osuutensa tytäryhtiöstään Lujatalo Salpausselän Rakentajat Oy:stä.

Lujabetoni-alakonserniin kuuluvat emoyhtiönä Lujabetoni Oy ja sen tytäryhtiöt Lujabetong AB (Ruotsi), OOO Lujabeton (Venäjä), Reikäbetoni Oy sekä osakkuusyhtiöt MH-Betoni Oy, Scandinavian Cement Oy, Northern Cement Oy, Skandinaviska Prefab Ab (Ruotsi) sekä Prefabmästarna Sverige Ab (Ruotsi). Lujabetong AB:hen kuuluu myös Lujabetong Fastighets AB –kiinteistöhallintayhtiö tytäryhtiönä.

Luja-yhtiöiden pääliiketoiminta-alueet ovat talonrakentaminen ja betoniteollisuus. Talonrakentaminen on keskittynyt Lujatalo Oy:hyn ja Lujatalo Salpausselän Rakentajat Oy:hyn (22.8.2013 asti). Betoniteollisuus on keskittynyt Lujabetoni-alakonserniin.

Luja-yhtiöihin kuuluu lisäksi lähipiiriyhtiönä Fescon Oy (sisaryhtiö). Vaikka Fescon ei juridisesti kuulu konserniin, toimii se yhteisen Luja-brändin alla ja monia toimintoja hoidetaan yhteisesti.

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS VUONNA 2013

Lujatalo-konsernin (ei sisällä Fesconia) liikevaihto kasvoi 5,1 % edellisestä vuodesta ja oli
456,1 miljoonaa euroa (433,9 miljoonaa euroa).

Konsernin liikevoitto oli 16,4 miljoonaa euroa (14,4 miljoonaa euroa) eli 3,6 % (3,3 %) liikevaihdosta. Konsernin kirjanpidollinen tulos oli 10,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna oli 7,6 miljoonaa euroa. Konsernin oman pääoman tuotto oli 17,1 % (13,8 %) ja omavaraisuusaste 43,6 % (36,7 %).

Konsernin korollinen vieras pääoma laski 39,8 miljoonasta eurosta 26,7 miljoonaan euroon vuonna 2013. Myynnissä olevaan valmiiseen asuntokantaan oli sitoutunut vuoden 2013 lopussa yhteensä 13,9 miljoonaa euroa (19,0 miljoonaa euroa) velattomin myyntihinnoin laskettuna. Konsernin maksuvalmius pysyi koko vuoden hyvänä.

Lujatalo – vastavirtaan haastavassa markkinatilanteessa
Lujatalon vuosi 2013 oli kaikilta osiltaan positiivinen ja hyvää tulosta tehtiin sitoutumalla tiukasti Palveluista Ratkaisuihin –strategian toteuttamiseen. Myös muut kuin taloudelliset mittarit osoittavat oikeaan suuntaan; työturvallisuus, henkilöstön tyytyväisyys ja maine kehittyivät hyvään suuntaan. Lujatalon tulos ylitti asetetut tavoitteet. Liikevaihto oli 331,7 miljoonaa euroa (312,7 miljoonaa euroa) ja se kasvoi 6,1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Korjausrakentamisen liikevaihto oli 126,2 miljoonaa euroa (83,8 miljoonaa euroa) eli 41 % koko Lujatalon liikevaihdosta. Perustajaurakoituja Lujakoteja myytiin 363 (193) kappaletta. Valmiita myynnissä olevia asuntoja oli vuoden vaihteessa 57 (71) kappaletta. Asuntomyynnin merkittävä kasvu johtui pääosin yhteistyöstä erilaisten asuntorahastojen kanssa. Työmaitten johtamisen kolme tärkeintä painopistettä: aikataulu-, laatu- ja kustannusohjaus, tuottivat jälleen tulosta. Hyvä ennakkosuunnittelu ja osallistuva johtaminen varmistivat suorituskykyisen tuotannon. Lujatalon vuoden 2013 investoinnit olivat 1,5 miljoonaa euroa. Investoinnit koostuivat työmaiden ja toimitilojen käyttöomaisuushankinnoista sekä tietojärjestelmiin tehdyistä investoinneista.

Lujabetoni – rohkeasti uudistaen ja kehittäen
Lujabetonin liikevaihto oli 129,4 miljoonaa euroa (125,6 miljoonaa euroa) ja se kasvoi 3,0 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihdon kasvusta huolimatta Lujabetonin kannattavuus oli asetettuja tavoitteita huonompi Suomen tuloksen jäädessä selvästi tavoitetasostaan. Lujabetong AB:n tulos oli hyvä ja Prefabmästarna Sverige AB:n tulos suhdanteeseen nähden kohtuullinen. Venäjän valmisbetonitoiminta jatkoi kasvuaan, vaikkakin OOO Lujabeton jäi vielä lievästi tappiolle.

Lujabetonilla investoitiin vuonna 2013 uusiin tehtaisiin sekä tehtiin korvausinvestointeja. Nokialle rakennettiin valmisbetonitehdas, jonka myötä taataan betonitoimitukset vilkkaalle Pirkanmaan talousalueelle. Merkittävä tehdaskauppa tehtiin Kärsämäeltä, josta Lujabetoni osti 18.000 m² tehdaskiinteistön elementtiliiketoiminnan laajennusta varten. Tehtaaseen siirretään osa Haapajärven tehtaan tuotannosta ja Kärsämäen tehdas käynnistetään syksyllä 2014. Loimaan tehtaalla laajennettiin seinäelementtituotantoa vuoden 2013 lopulla, mikä kaksinkertaisti tehtaan kapasiteetin. Lisäksi Taavetin tehtaalle investoitiin systemaattisen kehitysohjelman osana uusi betoninvalukone ja valmisteltiin tehtaan raudoittamorakennuksen laajennusta.

Investointipäätöksiä tehtiin edellistä vuotta enemmän. Betoniteollisuuden kokonaisinvestoinnit olivat 3,6 miljoonaa euroa.

Fescon säilytti asemansa vaikeassa markkinassa
Rakentamisen yleinen hiipuminen vaikutti Fesconin tuotteiden myyntiin ja markkinat hiljenivät erityisesti perustuotteissa, betoneissa ja muurauslaasteissa. Korjausrakentamisessa käytettävät tuotteet myivät kuitenkin hyvin ja Fescon sai kasvua uusissa tuoteryhmissä kuten lattiapinnoitteissa ja hiekkatuotteissa. Vaikka Fesconin liikevaihto supistui 16,9 miljoonaan euroon (18,4 miljoonaa euroa), päästiin toiminnan tehostamisen avulla hyvään tulokseen. Liikevoitto oli 1,4 miljoonaa euroa (1,5 miljoonaa euroa). Fesconin vuoden 2013 investoinnit olivat lähes 0,6 miljoonaa euroa. Investointien pääkohteita olivat Hausjärven ja Haukiputaan tehtaiden korvausinvestoinnit sekä työmaakaluston lisäys.

TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖ

Luja-yhtiöissä panostettiin kehitystyöhön yhteensä 15,0 henkilötyövuotta.

Lujatalon kehitystoiminta painottui vuonna 2013 edelleen strategiassa määriteltyjen toimintatapojen jatkokehitykseen. Kehitystoiminta painottui toimintajärjestelmien sekä entistä asukaskeskeisempien asumisen ratkaisujen kehitystyöhön loppuasiakkaita osallistamalla. Vuoden aikana panostettiin merkittävästi myös tietojärjestelmien uudistukseen. Kehitystoiminnan laajuus oli noin 4,0 henkilötyövuotta kasvaen hieman edellisvuodesta.

Lujabetoni on panostanut voimakkaasti tutkimus- ja kehitystoimintaansa jo useiden vuosien ajan. Vuoden 2013 suurin kehityspanos käytettiin heinäkuussa voimaan tulleen lain vaatimien CE-merkintöjen aikaansaamiseen Lujabetonin tuotteille. Kokonaisuudessaan kehitystoiminnan laajuus oli noin 6,0 henkilötyövuotta ja se pysyi edellisen vuoden tasolla.

Fescon toi tuotekehityksen tuloksena markkinoille useita uusia ratkaisuja muun muassa ponttiharkkomuuraukseen, linjasaneeraukseen ja sillankorjauksen ruisku- ja valubetonointiin. Kehitystyön laajuus pysyi edellisvuoden tasolla ja oli 5,0 henkilötyövuotta.

HENKILÖSTÖ

Luja-yhtiöissä henkilöstö on ollut sangen pysyvää. Keskimääräinen työssäoloaika (työntekijät ja toimihenkilöt) on 9,8 vuotta. Naisten osuus Luja-yhtiöiden henkilöstöstä on pysynyt pitkään samalla tasolla ja on noin 8,7 %. Koko konsernin henkilöstömäärä oli 1448 ja se laski hieman viime vuodesta (1512). Lujabetonin henkilöstömäärä laski edellisestä vuodesta ja oli 639 (674) samoin kuin Lujatalon henkilöstömäärä laski hieman 756 (786). Fesconin henkilöstömäärä pysyi lähes samana 53 (52).

Työturvallisuus
Luja jatkoi uutteraa työtään työturvallisuuden lisäämiseksi konsernin kaikissa yrityksissä. Lujatalon tapaturmataajuus laskikin vuonna 2013 aktiivisen työturvallisuustyön ansiosta jo toista vuotta peräkkäin ja oli 22,3 tapaturmaa miljoona työtuntia kohti (25,8). Lujatalo pärjäsi Rakennusteollisuus ry:n järjestämissä alueellisissa työturvallisuuskilpailuissa. Lujatalon Hämeen alueyksikkö oli alueensa paras rakennusliike. Lujatalo lähti vahvasti mukaan Ouluun perustettavaan, kesällä 2014 avattavaan Pohjois-Suomen Turvapuisto –hankkeeseen.

Lujabetonin työturvallisuuden edistämisen pääpaino oli tapaturmien vähentämisessä. Tapaturmat nollaan -projektissa panostettiin ennaltaehkäisevään työhön kuten riskiarviointeihin.
Lujabetonin Oulun betonituotetehdas voitti Betoniteollisuuden Työturvallisuuskilpailun 2013 betonituotesarjan ja Siilinjärven maatalouselementtitehdas voitti puolestaan elementtisarjan.

Työhyvinvointia edistettiin Luja-yhtiöissä entisten vuosien tapaan. Tyhy-toimintaa harjoitettiin laajasti virkistysmäärärahoin tuetun Lujatiimi-toiminnan kautta ja konsernissa jatkettiin myös varhaisen välittämisen toimintamallin toteuttamista ja jalkauttamista henkilöstön työkyvyn ja hyvinvoinnin tueksi.

Laajempi kertomus Lujan yritysvastuusta on tuoreessa vuosikertomuksessa, joka on ladattavissa sivuiltamme www.luja.fi.

YMPÄRISTÖVASTUU

Luja-yhtiöissä ei sattunut vakavia ympäristövahinkoja vuonna 2013.

Lujatalon työmaiden energiankäyttö väheni sekä uudistyömailla että korjaustyömailla. Uudistyömaiden energiankäyttö oli 32,8 kWh/rm3, mikä oli 0,4 % edellisvuotta vähemmän. Korjausrakentamisen työmailla käytettiin energiaa puolestaan 22,4 kWh/rm3 ja laskua edellisvuoteen oli 3,6 %.

Lujabetonin hiilidioksidipäästöt sekä tuotantomääriin suhteutettu energiankäyttö laskivat vuonna 2013 edellisestä vuodesta. Hiilidioksidipäästöt laskivat 8,0 % (4 443 151 CO²kg) ja energiankäyttökin 9,9 % (227 MJ/valm.betoni-m³). Tämä johtui pääasiassa kohonneista tuotantomääristä ja niiden mukanaan tuomasta tehokkuuden kasvusta. Lujabetonin tehtaiden jätekustannuksia saatiin jälleen laskemaan. Ne olivat vuonna 2013 0,69 % liikevaihdosta, mikä on 0,1 %-yksikköä edellistä vuotta vähemmän.

Fesconin suhteutettu energiakäyttö vuonna 2013 oli 321 MJ/tonni. Laskua edellisestä vuodesta oli noin 5 %. Vuonna 2010 toteutetun hiekan kuivaukseen tehdyn laiteinvestoinnin jälkeen energiankulutus on laskenut peräti 21,5 %. Myös tuotannon polttoainekäytöstä aiheutuneita hiilidioksidipäästöjä saatiin jälleen pienennettyä. Laskua kirjattiin peräti 15,0 %. Päästöt olivat 1 846 942 CO2 kg (2 172 526 CO2 kg).

OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN

Lujabetoni Oy ja Rudus Oy selvittävät mahdollisuuksia Pietarissa toimivien valmisbetoniliiketoimintojensa yhdistämiseksi. Mahdollisella yhdistymisellä tavoitellaan vahvempaa asemaa ja suurempaa markkinaosuutta suuressa valmisbetonimarkkinassa. EU-komissio on antanut 10.2.2014 yhdistämisen hyväksyvän päätöksen. Tällä hetkellä Venäjän kilpailuviranomaiset käsittelevät asiaa. Osapuolet odottavat, että tarpeelliset selvitykset ja valmistelut saadaan valmiiksi kevään aikana, jonka jälkeen tytäryhtiöiden yhdistyminen olisi mahdollista toteuttaa.

LUJA-YHTIÖIDEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Lujatalo Oy
Rakentamiseen talouden mahdollinen elpyminen tulee aina viiveellä kokonaistalouden elpymisen perässä. Vuonna 2014 kasvua ei vielä odoteta tulevan. Asuntotuotannon arvioidaan supistuvan kuten myös toimitilarakentamisen. Korjausrakentamisen sen sijaan odotetaan
jatkavan vakaata kasvuaan. Talonrakentamisessa Lujatalon suhteellisen hyvä tilauskanta kannattelee yhtiötä vuonna 2014. Kilpailun ennakoidaan kuitenkin pysyvän kireänä ja katetason ennakoidaan säilyvän alhaisena. Lujatalo tulee siirtämään edelleen tuotantoaan sekä neuvottelu- että kehityshankkeisiin strategiansa mukaisesti. Asuntoaloituksia tehdään harkiten.
Työturvallisuuteen panostaminen on edelleen vahvasti mukana.
Ydinasioita ovat myös erilaistavien kilpailutekijöiden edelleen jalostaminen, korjaus-rakentamisen hallittu laajentaminen, hankekokojen kasvattaminen ja kehitysryhmien aktivointi.

Lujabetoni Oy
Betonirakentamisen kysynnän arvioidaan Suomessa pysyvän hiljaisena vielä vuonna 2014.
Vuoden 2014 betonimarkkinasta odotetaan kuitenkin kokonaisuutena jo hitaasti nousevaa.
Venäjällä asuntojen kysyntää ohjaavat ruplan kurssi ja öljyn hinta sekä Venäjän yleinen taloustilanne. Ruotsissa markkinatilanne jatkunee vahvana.
Lujabetonin Suomen toimintojen osalta tavoitellaan selvää liikevaihdon kasvua (5-10 %) yhdistettynä selkeään tulosparannukseen. Ruotsissa tavoitellaan pientä kasvua valmisbetonissa ja merkittävää kasvua elementtitoiminnassa. Pietarissa valmisbetonivolyymit pyritään pitämään kuluneen vuoden ennätystasolla.

Fescon Oy
Vuoden 2014 osalta rakentamisen määrä laskenee yhä hieman. Raaka-aineiden ja energian hintojen nousu on todennäköisesti maltillista. Alkuvuoden osalta Fesconin myynti on hieman normaalia alemmalla tasolla. Yhtiön tavoitteena on kasvaa julkisivu-, laatoitus- ja tasoitetuotteiden tuotesektorilla. Investoinnit tulevat olemaan pääasiassa tuotannon korjausinvestointeja. Fesconin laatoitus- ja tasoitetuotteet ovat saatavissa asiakkaalle entistä helpommin jakelukanaviemme laajentumisen myötä. Tavoitteena on markkinoiden paras asiakaspalvelu.

Vuotta 2014 pidemmän tähtäimen kehitys vaikuttaisi varovaisen positiiviselta Suomen rakentamisen osalta, mutta riippuvuus yleisestä talouskehityksestä on suurta.

Lisätietoja:
Hallituksen puheenjohtaja, vuorineuvos Hannu Isotalo, puh. 044 585 2600
Lujatalon toimitusjohtaja Arto Pohjonen, puh. 044 585 2900
Lujabetonin toimitusjohtaja Mikko Isotalo, puh. 044 585 2305
Fesconin toimitusjohtaja Kimmo Peltola, puh. 050 3077 413

Julkaistu: 16.10.2023

Hyväntekeväisyys on osa Lujan vastuullisuutta

Luja-yhtiöt haluaa perheyhtiönä noudattaa toiminnassaan kestävän liiketoiminnan periaatteita. Tämä tarkoittaa asiakaskeskeisyyden lisäksi sitä, että olemme mukana rakentamassa suomalaista yhteiskuntaa vastuullisesti, eettisin keinoin ja Lujia arvoja noudattaen.

Lue lisää
Lisää uutisia